Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

05.08.2019

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło trzeci konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski oraz inne podmioty posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej . Umożliwią one wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri , działających przy istniejących już organizacjach i specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Centra Dioscuri , utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów Dioscuri . Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.08.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach przygotowywanych wniosków projektowych w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 2 oferty współpracy w konkursie Fast Track to Innovation (FTI) – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym z przemysłowego i naukowego): Włoska firma inżynieryjna poszukuje firm i szpitali prywatnych/publicznych, które przeprowadzą u swoich pacjentów testy innowacyjnego urządzenia służącego do leczenia kręgosłupa, szczegóły . Włoska firma inżynieryjna zajmująca się mechatroniką, opracowująca innowacyjny system mikrokogeneracji, zasilany odpadami leśnymi w silniku Stirlinga, poszukuje: MŚP specjalizujące się w produkcji i sprzedaży kotłów na biomasę, MŚP/Centra Badawcze wykwalifikowane w zakresie wymiany ciepła/ systemów Stirlinga – komercyjni dystrybutorzy, szczegóły . Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z p. Agnieszką Korpal , akorpal@zut.edu.pl ,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.08.2019

RCIiTT ZUT ogłasza konkurs na inkubację AIP! Skorzystaj z oferty dla startupów!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację nr 1/AIP/IP/2019, skierowany do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Usługi inkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 1 do 23 sierpnia 2019 roku wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców. Zgłoszeń można dokonywać na dwa sposoby: drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: mostrowska@zut.edu.pl lub osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 003 (parter), w dni robocze w godz....» Czytaj dalej
Inkubator
01.08.2019

JRC umożliwia otwarty dostęp do światowej klasy laboratoriów dla naukowców

Wspólne Centrum Badawcze KE (JRC, Joint Research Centre) rozpoczyna drugi etap inicjatywy otwartego dostępu do światowej klasy laboratoriów dla naukowców z Europy.

Badacze będą mogli przeprowadzać doświadczenia dotyczące np. bezemisyjnej produkcji energii i bezpieczeństwa jądrowego. Dostępne są laboratoria w Geel w Belgii, Isprze we Włoszech, niemieckim Karlsruhe oraz w Petten w Holandii. Zachęcamy naukowcy z państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych programu badawczego Horyzont 2020 do składania wniosków o korzystanie z tych ośrodków. Można je skłądać do 30 września 2019. W ramach pierwszego etapu inicjatywy otwartego dostępu złożono blisko 100 wniosków w imieniu 92 instytucji badawczych . Dwa lata dzielenia się infrastrukturą zaowocowały 12 zakończonymi i ponad 30 trwającymi projektami badawczymi. Informacje na temat warunków i kryteriów dostępu oraz procesu składania wniosków...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.07.2019

Szybka ścieżka – konkursy z zakresu tworzyw sztucznych i technologii kosmicznych!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursów można ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów z zakresu tworzyw sztucznych wynosi 180 mln zł, natomiast w przypadku technologii kosmicznych 300 mln zł. Nabór wniosków w obu konkursach będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 2 września do 15 listopada 2019 (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje na temat konkursów dotyczących tworzyw sztucznych i technologii kosmicznych znajdują się na stronie NCBR.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.07.2019

Projekt „Mistrzowie dydaktyki” w ramach programu POWER

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Nauczyciele akademiccy będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w uczelniach polskich. Oferty w ramach konkursu będą przyjmowane w trybie ciągłym aż...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.07.2019

Dyżur ekspercki: Nowe konkursy w programie Horyzont 2020. Znajdź temat dla siebie!

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji m.in. na temat: zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, nadchodzących i aktualnych naborach wniosków, sposobności dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej, ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty, możliwości przygotowania własnej propozycji współpracy. Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 7 sierpnia 2019 r. , w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter). Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji . Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie poprowadzi konsultant Regionalnego Punkt Kontaktowego PR UE,...» Czytaj dalej
Szkolenia
19.07.2019

Już jest budżet programu Horyzont 2020 na przyszły rok!

Komisja Europejska ogłosiła, jak zamierza wydać 11 mld euro z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku jego realizacji. Zaplanowana transza jest największą w historii Horyzontu 2020.

KE zamierza skoncentrować się na kluczowych obszarach, takich jak zmiany klimatu, czysta energia, tworzywa sztuczne, cyberbezpieczeństwo czy gospodarka cyfrowa. Kwestie te będą istotne także w kolejnym programie ramowym - Horyzont Europa zaplanowanym na lata 2021-2027.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.07.2019

12. konkurs w ramach programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków do konkursu Eurostars-2 Cut-off 12. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Warunkiem udziału w konkursie jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie B+R, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla przedsięwzięć realizowanych we współpracy z partnerami międzynarodowymi (np. ośrodkami badawczymi, szkołami wyższymi lub przedsiębiorstwami).» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.07.2019

Ostatnie konkursy Twinning i ERA Chairs w Horyzoncie 2020: większy budżet, większe szanse

Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Programu Pracy dla obszaru „Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa”, która zawiera zasady konkursów Twinning oraz ERA Chairs obowiązujące wnioskodawców w 2019 r. Zgodnie z nim, nabory zostaną otwarte 24 lipca 2019, a zamknięte 14 listopada 2019.

Projekty typu Twinning mają na celu rozwój potencjału naukowego i administracyjnego jednostki koordynującej w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z doświadczonymi partnerami zagranicznymi w ramach konsorcjum. Ideą konkursów ERA Chairs jest wspieranie jednostki kadrą naukową poprzez zatrudnienie wybitnego naukowca (ERA Chair holdera), który utworzy nowy zespół badawczy lub katedrę.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.07.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Pracownik Centrum Zarządzania Projektami

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), poszukuje pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami.

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie funduszy zewnętrznych w działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej oraz mobilności.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2019

Przyszłe kierunki badań i innowacji finansowanych przez UE – weź udział w konsultacjach!

Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez Unię Europejską? Jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I? Podziel się swoją opinią z Komisją Europejską, która czeka na głosy do 8 września 2019.

Komisja Europejska pracuje nad wdrożeniem nowego, niezwykle ambitnego programu wspierającego badania i innowacje – Horyzont Europa . Prognozowany budżet tego przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2021-2027 ma wynieść 100 mld euro . W ramach działań przygotowawczych KE rozpoczęła konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w opracowaniu „Planu strategicznego” dla nowego programu ramowego, który wyznaczy kierunki europejskich inwestycji w badania i innowacje w ciągu pierwszych czterech lat jego trwania (2021-2024). Kluczowym wydarzeniem w procesie wspólnego projektowania będą Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24-26 września 2019. Zachęcamy serdecznie do wypełnienia ANKIETY .» Czytaj dalej
Programy Badawcze