Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

11.07.2018

„Szkoła Orłów” projekt w ramach programu POWER

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. Uczelnia może otrzymać środki finansowe na dofinansowanie stypendiów i dodatkowych kosztów studentów m.in. pomoce dydaktyczne dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą obejmować studia I stopnia lub 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (około 27 miesięcy). Okres realizacji zadań w projekcie nie może...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.07.2018

Rozwój kariery międzynarodowej w oparciu o stypendium MSCA IF

Głównym mechanizmem finansowania stypendiów międzynarodowych w ramach programu Horyzont 2020 są działania Marii Skłodowskiej –Curie (MSCA). Powstały one w celu rozwoju międzynarodowej kariery naukowej oraz promocji i doskonalenia badań naukowych na całym świecie.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe kierowane są do naukowców posiadających stopień naukowy doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie badawcze (w pełnym wymiarze czasu pracy). Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. W ramach stypendiów indywidualnych wyróżnia się stypendia: European Fellowships (EF) , które realizowane są w Europie, okres finansowania to 1-2 lata....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.07.2018

Granty i stypendia EURAXESS dla młodych naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z nową porcją grantów i stypendiów EURAXESS na miesiąc lipiec 2018 r.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, możliwości rozwoju kariery naukowej, przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie . Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na lipiec 2018 r. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z RCIiTT z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.07.2018

RCIiTT rekrutuje!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), lokalny lider w dziedzinie świadczenia usług doradczych dla firm i naukowców, poszukuje do swojego zespołu: Konsultanta ds. programów badawczych UE.

Podstawowe obowiązki na stanowisku: informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków wsparcie Klientów RCIiTT w aplikowaniu o fundusze UE doradztwo w procesie realizacji projektów organizacja specjalistycznych szkoleń, warsztatów i konferencji obsługa bazy danych Klientów RCIiTT Wymagania: wyższe wykształcenie znajomość jęz. angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie (minimum poziom B2) umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych zdolność do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych dobra organizacja pracy umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia kreatywność i duże zaangażowanie bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office przywiązywanie dużej wagi do szczegółów wysokie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.07.2018

MNiSW wznawia nabór wniosków do programu pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

W związku z dużym zainteresowaniem uczelni, a także chcąc zwiększyć szanse udziału w programie uczelniom ze wszystkich regionów kraju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków.

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” to konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego przedmiotem jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach. Konkurs skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Na realizację projektu można otrzymać środki finansowe w maksymalnej wysokości 3 mln zł rocznie , nawet przez 4 lata, do 31 grudnia 2022 r. Wnioski do programu, dot. wskazanych przez MNiSW dla danego regionu grup dyscyplin, można składać do 23 lipca br. Więcej informacji na stronie MNiSW .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.07.2018

26. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Trwa nabór wniosków do 26. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego . Obejmują głównie prace rozwojowe. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór wniosków będzie trwał do 26 września 2018 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.07.2018

III konkurs polsko – turecki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły uruchomienie naboru wniosków do III polsko – tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

Do konkursu mogą przystąpić polsko-tureckie konsorcja badawcze złożone z jednostki naukowej , przedsiębiorcy lub konsorcjum naukowego po stronie polskiej i co najmniej jednego podmiotu z Turcji. Udział polskiego przedsiębiorcy w w/w konsorcjum jest obligatoryjny w przypadku udziału w nim przedsiębiorcy z Turcji. Zakres tematyczny: ICT - Information and Communication Technologies: Energy Health Food Nabór wniosków jest jednoetapowy i potrwa do 7 września 2018 r. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 5 000 000 PLN . Kwota dofinansowania na projekt nie może przekraczać 850 000 zł. Szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.07.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami w ramach programu H2020.

W załączniku znajdą Państwo sześć propozycji współpracy w ramach programu Horyzont 2020 : 1. H2020-MSCA-IF-2018: Researcher in optoelectronics/photonic sought 2. LC-SC3-RES-14-2019: Looking for an offshore wind turbine operator 3.UK-based university with an existing consortium seeks partners for Horizon 2020 proposal in the areas around smart and healthy living at home/personalised medicine 4. H2020-MSCA-IF-2018: Researcher needed for the development of novel methodologies for analysis and design of steel and timber joints 5. H2020 / MSCA / Individual Fellowships: researcher (MD or PHD) in biomedicine / biotechnology with technical skills for the development of a mini mobile laboratory to perform toxicological testing...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.06.2018

ERA-Net SG+ RegSys - I konkurs w obszarze inteligentnych systemów energetycznych

Zapraszamy do składania wniosków do I konkursu w ramach programu ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych systemów energetycznych.

Celem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań, które umożliwią stworzenie inteligentnych i zintegrowanych systemów energetycznych, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie danych regionów i społeczności lokalnych. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające się z partnerów z co najmniej 2 krajów biorących udział w programie. Uczestnikami z Polski mogą być mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi/organizacjami badawczymi. Harmonogram konkursu: 11 września – project-outlines 18 września - 2 listopada – compulsory advisory period; w tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej Przed 15 grudnia – przewidywany termin...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.06.2018

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) uruchamia dwudziesty drugi konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni, posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe (od 3 do 6 miesięcy, 4 000 €/miesiąc). Konkurs adresowany jest do badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wnioski – składane w języku angielskim – oceniają niezależni recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów. Nabór zgłoszeń trwa do 1 października br. , natomiast jego rozstrzygnięcie nastąpi na początku 2019 r. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie FNP .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.06.2018

RCIiTT rekrutuje!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie funduszy zewnętrznych w działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej oraz mobilności , a w szczególności: • informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów, • informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków, • koordynowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, umów oraz raportów. • prowadzenie spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw, • doradztwo w procesie realizacji projektu, • nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych w związku z realizowanymi projektami. Wymagania: • biegła obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft Office, • bardzo dobra organizacja...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.06.2018

Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Szczecinie zaprasza na spotkanie pn. ,,Działalność gospodarcza jako perspektywa na przyszłość - przedsiębiorczynie, które odniosły sukces w powiecie Mecklenburgische Seenplatte'', które odbędzie się 20 czerwca 2018 r.

Według Manager Magazin ,,innowacja w przedsiębiorstwie ma miejsce wtedy, gdy rządzą nim także kobiety. Kobiety są motorem zmian". Coraz więcej kobiet decyduje się na bycie własną szefową, jednak liczba przedsiębiorczyń odpowiada jedynie połowie działających w biznesie przedsiębiorców. Opowieści przedsiębiorczyń o ich doświadczeniach są nie tylko fascynujące, ale także przekonujące. Nierzadko stają się wzorem i inspiracją dla słuchaczy, zarażających ich bakcylem przedsiębiorczości. Już na samym początku drogi obieramy kierunek, który ma doprowadzić do późniejszego sukcesu, dlatego niezależnie od etapu rozwoju działalności warto przykładać wagę do networkingu i wymiany doświadczeń. Chcąc pomóc przedsiębiorcom w podjęciu i pogłębieniu kontaktów oraz w nawiązaniu współpracy...» Czytaj dalej
Szkolenia