Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

04.08.2017

RCIiTT ZUT rekrutuje - Enterprise Europe Network consultant / Commercialisation Specialist

Poszukujemy do swojego zespołu młodej, dynamicznej i doświadczonej osoby na stanowisko "Enterprise Europe Network consultant / Commercialisation Specialist"

Poszukujemy do swojego zespołu nowej osoby, zainteresowanej zatrudnieniem na pełny etat od października 2017 r. Opis stanowiska, wymagania i wszelkie inne informacje dostępne w ogłoszeniu poniżej, oraz w załączniku (PDF) Wszystkim nadsyłającym dokumenty aplikacyjne dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Wczytuję...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
20.07.2017

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Skorzystaj z oferty RCIiTT ZUT dla startupów!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) z dniem 21 lipca 2017 roku ogłasza konkurs na inkubację nr 1/AIP/IP/2017 skierowany do podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z usług inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT (AIP RCIiTT), prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Usługi inkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem zamkniętych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Szczegółowy zakres usług inkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT , a zasady konkursu i rekrutacji inkubowanych zostały przedstawione w Regulaminie konkursu na inkubację . Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 1 do 20 sierpnia 2017 roku wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców . Można to zrobić na dwa sposoby: drogą elektroniczną...» Czytaj dalej
Inkubator
08.08.2017

INNOSTAL - konkurs na innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że 9 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do II konkursu pn. INNOSTAL w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R POIR. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego. O dofinansowanie mogą się starać projekty obejmujące prace nad nowymi produktami i technologiami, ale również ograniczające negatywny wpływ sektora hutniczego na środowisko naturalne. Został zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (HIPH).

Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku. Cele szczegółowe Programu to: Pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego; Zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego; Zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego na środowisko. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu : Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.08.2017

Konkurs 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program, który wspiera konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.08.2017

PBSE – konkurs skierowany do firm z sektora elektroenergetycznego

2 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do konkursu w programie sektorowym PBSE. PBSE to konkurs prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R). Został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Tematyka programu obejmuje badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe dedykowane polskiej branży elektroenergetycznej.

Celem programu PBSE jest wsparcie wysiłków przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego . Duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W programie sektorowym PBSE wsparcie otrzymają realizowane przez przedsiębiorstwa różnej wielkości projekty B+R w obszarach takich jak energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu : Obszar badawczy A: Energetyka konwencjonalna;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.08.2017

Europejski portal projektów inwestycyjnych

Zainteresuj swoim pomysłem inwestorów

Jesteś promotorem projektu realizowanego w UE? Pracujesz w UE i chcesz dotrzeć do potencjalnych inwestorów z całego świata? Zarejestruj bezpłatnie swój pomysł w europejskim portalu projektów inwestycyjnych (EIPP), aby zaprezentować go międzynarodowym inwestorom! Utworzony przez Komisję portal EPPI ma łączyć projektodawców (promotorów projektów) i inwestorów na całym świecie. Ma on sprzyjać pobudzaniu i przyspieszaniu możliwości inwestycyjnych w UE. Aktualna minimalna wartość projektu to 1 mln euro. Szczegóły na stronie EIPP .» Czytaj dalej
Transfer Technologii
01.08.2017

Wakacyjne oferty (współ)pracy

Lato w pełni, ale koordynatorzy projektów nie próżnują.

Poniżej przedstawiamy trzy propozycje współpracy. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.07.2017

II konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Program koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 1 sierpnia br.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023. Cele szczegółowe programu to: wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania. Wnioski mogą składać konsorcja naukowe prowadzące badania przemysłowe i prace rozwojowe, w skład której wchodzą: co najmniej dwie jednostki naukowe, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Całkowite koszty kwalifikowane projektu zgłaszanego do programy CyberSecIdent nie mogą być niższe niż 3 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania realizacji projektu nie może...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.07.2017

Nowe terminy naborów wniosków do konkursów Europejskiej Rady Badań Naukowych

Europejska Rada Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła terminy naborów do swoich konkursów. Na kolejne nabory przeznaczono prawie 2 miliardy euro.

Jednym z nowych elementów programu jest przywrócenie Synergy Grants, które skierowane są do grup od dwóch do czterech naukowców, którzy chcą wspólnie rozwiązać ambitne problemy badawcze. Najbliższy konkurs na granty w ramach ERC to Starting Grants i zostanie ogłoszony 3 sierpnia 2017 r. Starting Grants to szansa dla doskonałych młodych naukowców na prowadzenie badań o pionierskim charakterze. Naukowcy muszą być od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora (na dzień 1 stycznia 2018 r.) i mieć przynajmniej jedną publikację w istotnym czasopiśmie bez udziału swojego promotora. Wysokość grantu badawczego to 1,5 mln euro na okres do 5 lat. Terminy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.07.2017

Konkurs dla jednostek naukowych na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Umożliwią one wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri , działających przy istniejących już organizacjach i specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Centra Dioscuri , utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów Dioscuri . Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.07.2017

DAINA - konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki podało informacje o nadchodzącym konkursie na polsko-litewskie projekty badawcze pn. DAINA. Polsko-litewskie zespoły będą mogły realizować granty we wszystkich dyscyplinach naukowych. Konkurs obejmuje badania podstawowe.

O środki na realizację projektów badawczych mogą ubiegać się: Z Polski: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej Z Litwy: jednostki badawcze i naukowe wskazane we Rejestrze Instytucji Badawczych i Naukowych. Okres realizacji projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wnioskowana wysokość dofinansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł Kierownik polskiego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.07.2017

2 nadchodzące konkursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

W sierpniu Narodowe Centrum Nauki uruchomi nabory wniosków do dwóch międzynarodowych konkursów - HERA oraz EqUIP. Będzie to okazja do zdobycia środków na realizację projektów badawczych przez naukowców z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

HERA - Humanities in the European Research Area Wstępny temat konkursu to: Public spaces: culture and integration in Europe . O środki aplikować mogą jedynie grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z czterech krajów biorących udział w konkursie. Przewidywany termin składania wniosków to druga połowa października 2017 r . Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie HERA dostępne są na stronie programu oraz NCN . EqUIP - EU-India Platform for Social Sciences and Humanities Temat konkursu to: Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections . Wnioski powinny dotyczyć istotnych kwestii społecznych, znaczących dla krajów europejskich oraz...» Czytaj dalej
Programy Badawcze