Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dalej: ZUT) z siedzibą w Szczecinie (70 310) przy al. Piastów 17.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZUT, nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych, jest pan Artur Kurek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl.
 3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi za pośrednictwem serwisu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (dalej: RCIiTT ZUT) pod adresem innowacje.zut.edu.pl (dalej: Serwis) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w następujących celach:
  1. rekrutacji uczestników i umożliwienia udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez RCIiTT ZUT,
  2. wysyłania newslettera w zakresie związanym z działalnością RCIiTT ZUT i jego partnerów,
  w zależności od tego, na co zgoda została wyrażona. Rodzaj danych osobowych udostępnionych Administratorowi określa opracowany przez Administratora formularz rejestracji nowego konta – profilu w Serwisie oraz formularz subskrypcji newslettera.
 4. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.
 5. Przetwarzanie ww. danych osobowych będzie powierzone administratorowi Serwisu, którym jest firma Dige Nowak i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie (70-419) przy pl. Rodła 9.
 6. Ww. dane osobowe mogą być przekazywane krajowym i zagranicznym instytucjom należącym do sieci Enterprise Europe Network, w ramach której RCIiTT ZUT organizuje część wydarzeń.
 7. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności RCIiTT ZUT, nie dłużej jednak, niż do dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych (względnie – w przypadku rekrutacji uczestników i udziału w wydarzeniach, bezwzględnie – w przypadku udostępnienia danych w celu wysyłania newslettera), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania ww. danych osobowych do dnia otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczecin, 12.08.2021 r.