Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez RCIiTT ZUT

 1. Poprzez pojęcie „wydarzenie” rozumie się szkolenie, seminarium, dyżur ekspercki, warsztaty, konferencję, śniadanie biznesowe, spotkanie informacyjne, giełdę kooperacyjną itp.
 2. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez serwis internetowy RCIiTT pod adresem innowacje.zut.edu.pl lub innym adresem wskazanym przez RCIiTT.
 3. RCIiTT dopuszcza możliwość udziału w rekrutacji poprzez przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres mailowy innowacje@zut.edu.pl jedynie w przypadku awarii ww. serwisu.
 4. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w wydarzeniu zobowiązana jest zgłosić chęć udziału w wydarzeniu poprzez indywidualne konto – profil zarejestrowane w serwisie innowacje.zut.edu.pl.
 5. Akceptacja zgłoszeń dokonywana jest przez pracowników RCIiTT wg kolejności ich otrzymania, zgodnie z kryteriami rekrutacji określonymi na stronie internetowej danego wydarzenia w serwisie innowacje.zut.edu.pl i potwierdzana jest osobną wiadomością e-mail.
 6. Jeżeli zgłoszenie (konto – profil) nie zawiera wszystkich wymaganych informacji bądź zawiera oczywiste błędy, pracownik RCIiTT powiadamia o tym pocztą elektroniczną osobę zainteresowaną, która od momentu wysłania przez RCIiTT wiadomości e-mail ma 48 godzin na uzupełnienie lub korektę zgłoszenia. Na ten czas dla tej osoby zostaje zarezerwowane 1 wolne miejsce na wypadek spełnienia kryteriów rekrutacji po uzupełnieniu lub korekcie zgłoszenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku uznaje się, że zgłoszenie nie spełnia kryteriów rekrutacji.
 7. Osoba, której zgłoszenie zostało zaakceptowane, jest zobowiązana poinformować RCIiTT o ew. rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu najpóźniej 1 dzień roboczy przed wydarzeniem.
 8. RCIiTT zastrzega sobie prawo nieakceptowania zgłoszeń od osób, które nie dopełniły obowiązku określonego w pkt 7 niniejszego regulaminu co najmniej dwukrotnie w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień organizacji wydarzenia, którego ich zgłoszenie dotyczy.
 9. W przypadku wydarzeń on-line RCIiTT nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od RCIiTT.
 10. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania zakazu wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, studia przypadku itp.) do celów zarobkowych, a w przypadku wydarzeń on-line – również zakazu nagrywania transmisji z wydarzenia w tych celach.
 11. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć i materiałów filmowych z danego wydarzenia zawierających jego wizerunek do celów związanych z działalnością RCIiTT.
 12. Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w wydarzeniu deklaruje prawdziwość wszystkich danych podanych podczas rejestracji nowego konta – profilu w serwisie RCIiTT pod adresem innowacje.zut.edu.pl i wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZUT danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji ww. konta – profilu w celu udziału w procesie rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez RCIiTT.
 13. Dane osobowe podane podczas rejestracji nowego konta – profilu w serwisie RCIiTT pod adresem innowacje.zut.edu.pl będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Szczecin, 3 kwietnia 2020 r.