Regulamin rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych przez RCIiTT

 1. Poprzez pojęcie "wydarzenie" rozumie się szkolenie, seminarium, dyżur ekspercki, warsztaty, konferencję, śniadanie biznesowe, spotkanie informacyjne lub giełdę kooperacyjną.
 2. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową www.innowacje.zut.edu.pl lub pod innym wskazanym przez RCIiTT adresem.
 3. W przypadku rekrutacji uczestników przez stronę internetową www.innowacje.zut.edu.pl RCIiTT dopuszcza możliwość udziału w rekrutacji poprzez przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres mailowy innowacje@zut.edu.pl jedynie w przypadku awarii ww. strony internetowej.
 4. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w wydarzeniu zobowiązana jest zgłosić się indywidualnie.
 5. Akceptacja zgłoszeń dokonywana jest przez pracowników RCIiTT wg kolejności ich otrzymania oraz zgodnie z kryteriami rekrutacji określonymi na stronie internetowej www.innowacje.zut.edu.pl odrębnie dla każdego wydarzenia, a potwierdzana jest osobną wiadomością e-mail.
 6. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych informacji bądź zawiera oczywiste błędy, pracownik RCIiTT powiadamia o tym pocztą elektroniczną osobę zainteresowaną, która od momentu otrzymania wiadomości e-mail ma 48 godzin na uzupełnienie lub korektę zgłoszenia. W tym czasie 1 wolne miejsce zostaje zarezerwowane dla tej osoby na wypadek spełnienia kryteriów rekrutacji po uzupełnieniu lub korekcie zgłoszenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku uznaje się, że zgłoszenie nie spełnia kryteriów rekrutacji.
 7. Osoba, której zgłoszenie zostało zaakceptowane, jest zobowiązana poinformować RCIiTT o ew. rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem.
 8. RCIiTT zastrzega sobie prawo nieakceptowania zgłoszeń od osób, które nie dopełniły obowiązku określonego w pkt. 7 niniejszego regulaminu co najmniej dwukrotnie w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień organizacji wydarzenia, którego ich zgłoszenie dotyczy.
 9. Osoba biorąca udział w wydarzeniach organizowanych przez RCIiTT wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć i materiałów filmowych z danego wydarzenia zawierających jej wizerunek do celów związanych z działalnością RCIiTT.
 10. Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w wydarzeniu deklaruje prawdziwość wszystkich danych podanych podczas rejestracji konta w systemie rekrutacji i wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez pracowników RCIiTT w zakresie określonym w pkt. 11 niniejszego regulaminu.
 11. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te będą przetwarzane przez pracowników RCIiTT tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników wydarzenia i jego prawidłowej organizacji oraz w celach statystycznych i promocji usług RCIiTT.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.).

 

Szczecin, dn.15.04.2018 r.