Deklaracja dostępności

Wstęp

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-11
 • Data sporządzenia deklaracji: 2020-02-12
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-04-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności:

 • Z uwagi na ograniczenia systemowe, w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Niemcewicz, innowacje@zut.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 449 44 08.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu. Na każdej stronie umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

 • menu głównego,
 • treści strony,
 • wyszukiwarki,
 • mapy strony,

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Natomiast, jeśli chodzi o dostępność architektoniczną naszego budynku, to poniżej przedstawiam wymagane informacje: Budynek Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (dalej: RCIiTT) zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 20-21 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W szczególności zastosowano następujące udogodnienia:

 1. Do obsługi osób z niepełnosprawnością dostosowano główne drzwi wejściowe oraz wejście boczne do budynku RCIiTT.
 2. Na posesji, przy budynku wyznaczono i oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (jedno przed i jedno za budynkiem).
 3. Wykonano podjazdy wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku RCIiTT osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Przy wejściu głównym zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
 5. W budynku zamontowano windę przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami.
 6. W windzie wykonano dodatkową sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi.
 7. W budynku zapewniono 4 łazienki na potrzeby osób z niepełnosprawnością: po jednej na każdym piętrze.