Regulamin nieruchomości

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 20-21

Wyjaśnienie Definicji

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Nieruchomości lub Centrum – należy przez to rozumieć nieruchomość położoną w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, 70-363 zabudowaną budynkiem o nazwie „Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii” wraz z parkingiem i elementami zieleni, objętą księgą wieczystą nr KW SZ1S/82679/0.
 2. Budynek – należy przez to rozumieć budynek Centrum z pomieszczeniami przeznaczonymi do użytku biurowego, szkoleniowego, laboratoryjnego, technicznego, socjalnego.
 3. Umowa – należy przez to rozumieć umowę o inkubację, umowę o preinkubację, umowę najmu, umowę o współpracy lub inny dokument posiadający znamiona umowy zawarty pomiędzy Wynajmującym, a innym podmiotem: osobą fizyczną, prawną, spółką prawa cywilnego jak również nie posiadającą osobowości prawnej, wpisującą się w działalność Wynajmującego, na podstawie której może on m.in. udostępniać Lokale biurowe, Części wspólne, parkingi oraz tereny zielone w granicach Nieruchomości. Udostępnienie odbywa się na czas określony.
 4. Wynajmujący – należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie będącego właścicielem Nieruchomości.
 5. Najemca – należy przez to rozumieć osoby, które na podstawie zawartych umów o inkubację (Inkubowany) lub preinkubację (Preinkubowany) użytkują Lokale biurowe oraz Części wspólne znajdujące się w Budynku Centrum, jak również inne podmioty, z którymi zostały zawarte stosowne Umowy.
 6. Inkubowany - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie określonej przez przepisy polskiego prawa, z którym zawiera się Umowę o inkubację.
 7. Preinkubowany - beneficjent inkubatora zamierzający rozpocząć nową działalność gospodarczą, z którym zawierana jest Umowa o preinkubację.
 8. Przedmiot najmu – Lokal biurowy lub sala spotkań/konferencyjna przeznaczone dla Najemców.
 9. Sala spotkań/konferencyjna – należy przez to rozumieć lokale przeznaczone do organizacji spotkań i wydarzeń.
 10. Lokal biurowy – należy przez to rozumieć lokal przeznaczony do użytku biurowego.
 11. Części wspólne – należy przez to rozumieć powierzchnie komunikacyjną i ogólnodostępne pomieszczenia w Budynku oraz grunt, parkingi wokół budynku w granicach nieruchomości.
 12. Użytkownik nieruchomości lub Użytkownik– należy przez to rozumieć zarówno Najemcę, jego pracowników i osoby z nim współpracujące, pracowników jednostek ZUT świadczących pracę w Centrum jak również klientów, kontrahentów i inne podmioty korzystające z Centrum lub świadczące usługi na rzecz Wynajmującego lub Najemcy.
 13. Dysponent nieruchomości – należy przez to rozumieć dyrektora Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
 14. Kierownik jednostki – osoba pełniąca funkcję kierownika lub dyrektora jednostki ZUT mającej siedzibę w Budynku Centrum.
 15. Kierownik obiektu – osoba odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Budynku.
 16. Recepcja lub ochrona – oznacza pracownika wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej, którego stanowiskiem pracy w godzinach funkcjonowania Centrum jest recepcja przy wejściu głównym.

§1

Rozporządzenie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma za przedmiot ustalenie zasad prowadzenia działalności w Centrum, w szczególności w wynajętych, udostępnianych Lokalach Biurowych przez Najemców oraz zasad korzystania z Części wspólnych.
 2. Zasady, o których mowa w niniejszym Regulaminie odnoszą się do wszystkich Użytkowników Nieruchomości zgodnie z postanowieniami poszczególnych ustępów.
 3. Każdy podmiot prowadzący działalność na terenie Centrum jest zobowiązany do akceptacji oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin Centrum stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą lub Inkubowanym lub Preinkubowanym i winien być interpretowany zgodnie z zapisami Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Regulaminu Centrum, a zapisami w Umowie, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie.

§2

Przeznaczenie i korzystanie z Nieruchomości

 1. Wszystkie pomieszczenia biurowe przeznaczone są do użytku biurowego.
 2. Sale konferencyjne oraz sale spotkań przeznaczone są wyłącznie do przeprowadzania szkoleń seminariów, spotkań biznesowych itp.
 3. Pomieszczenia socjalne w Budynku przeznaczone są jako pomieszczenia do spożywania posiłków przez Użytkowników nieruchomości.
 4. Miejsca parkingowe mogą być używane przez Użytkowników nieruchomości w godzinach i dniach otwarcia Centrum na zasadzie dostępności. Wynajmujący nie gwarantuje miejsca postojowego z wyłączeniem miejsc, których dostępność objęta jest odrębną umową, oznaczonych numerami 01‑12 lub zarezerwowanych na potrzeby wynajmu Sal spotkań/konferencyjnych (zabezpieczanych każdorazowo przed nieuprawnionym parkowaniem).
 5. W przypadku zajęcia miejsca postojowego numerowanego lub zarezerwowanego przez pojazd nieuprawniony, Wynajmujący zastrzega sobie prawo odholowania takiego pojazdu na koszt właściciela pojazdu.

§3

Dostęp do Nieruchomości, Lokali biurowych i Sal spotkań/konferencyjnych

 1. Centrum jest otwarte dla Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od poniedziałku do piątku i w weekendy przez całą dobę, przy czym obecność w porze nocnej (22.00 – 06.00) i weekendy wymaga wcześniejszego zgłoszenia obecnemu pracownikowi ochrony.
 2. Godziny, określone w ust. 1 nie obejmują Najemców sal spotkań/konferencyjnych, które udostępniane są w dni powszednie i weekendy (z wyłączeniem świąt) w godzinach od 08.00 do 22.00., z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji, na które Dysponent nieruchomości lub osoba przez niego wyznaczona wyraziła zgodę. Szczegółowy zakres godzin udostępnienia dla danego Najemcy regulują odrębne zapisy zawarte w umowie najmu.
 3. Godziny, określone w ust. 1 nie obejmują Preinkubowanych i Inkubowanych, którzy mogą przebywać w obiekcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 19.00 oraz w sobotę od godz. 08.00 do 13.00 (z wyłączeniem świąt), z zastrzeżeniem odrębnych sytuacji (szkoleń, seminariów, zajęć dydaktycznych itp.), na które Dysponent nieruchomości lub osoba przez niego wyznaczona wyraziła zgodę.
 4. W przypadku nagłej konieczności skorzystania z biura przez Preinkubowanych i Inkubowanych, po godzinach pracy Centrum należy kontaktować się z Recepcją Centrum pod numerem telefonu 91 449 46 31, przy czym wejście do budynku w sytuacjach pilnych, nagłych i wyjątkowych nie może stać się regułą.
 5. Dostęp na teren Nieruchomości podlega kontroli i monitorowaniu przez wyspecjalizowaną firmę zapewniającą ochronę obiektu.
 6. Centrum objęte jest elektronicznym systemem kontroli dostępu w następujący sposób:
  • na wniosek Użytkownika za zgodą Kierownika jednostki lub Dysponenta nieruchomości wydawana jest elektroniczna karta dostępu.
  • każda karta do systemu posiada swój numer indentyfikacyjny i przypisanego Użytkownika.
  • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kierownika obiektu o zagubieniu lub zniszczeniu karty dostępu.
  • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym zobowiązani są każdorazowo domykać drzwi objęte kontrolą dostępu, nie blokować takich drzwi za pomocą klinów, wycieraczek i innych przedmiotów.
 7. Ochrona Centrum odbywa się również poprzez mechaniczne zamykanie drzwi przy pomocy kluczy patentowych, tzn.:
  • w momencie rozpoczęcia pracy osoba upoważniona pobiera klucz do pomieszczenia zgodnie z upoważnieniem. Fakt ten Użytkownik odnotowuje w książce udostępnionej w Recepcji, poprzez uzupełnienie godziny pobrania klucza oraz numeru pomieszczenia, co potwierdza czytelnym podpisem.
  • firma zapewniająca obsługę ochroniarską oraz Kierownik obiektu dysponują kluczami zapasowymi i pod nieobecność Użytkownika mogą wejść do pomieszczenia. Wejście odbywa się w przypadkach m.in. zagrożenia mienia i życia, awarii, jak również w przypadku okresowego sprzątania pomieszczenia, np. prania wykładzin. Każdorazowe wejście do pomieszczenia podczas nieobecności Użytkownika jest odnotowywane w książce raportów firmy ochroniarskiej.
  • w przypadku konieczności skorzystania z klucza zapasowego ochrona obiektu wydaje taki klucz za pokwitowaniem oraz pozostawieniem dokumentu tożsamości osoby odbierającej klucz. Po zakończeniu pracy Użytkownik jest zobowiązany zdać pobrany klucz zapasowy, a ten fakt odnotować w stosownym miejscu w książce, o której mowa w pkt 1.
  • wydawanie kluczy oraz udostępnianie pomieszczeń przeznaczonych dla Preinkubowanych i Inkubowanych odbywa się na zasadach określonych w sposób odrębny.
  • Użytkownicy po zakończonej pracy zobowiązani są do zamknięcia okien, zabezpieczenia dokumentów, sprzętu komputerowego oraz zamknięcia pomieszczenia na klucz (wszystkie zamki).
 8. Przed rozpoczęciem użytkowania Lokalu biurowego Najemcy są zobowiązani do złożenia u Kierownika obiektu listy osób upoważnionych do pobierania kluczy do zajmowanych pomieszczeń. Upoważnienie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres, nr dokumentu tożsamości oraz telefon kontaktowy.
 9. Zmiany listy osób upoważnionych należy zgłaszać niezwłocznie Kierownikowi obiektu.
 10. Osoby odwiedzające Użytkowników Nieruchomości nie posiadające stałego upoważnienia do wstępu na teren Nieruchomości mogą być legitymowane przez firmę ochroniarską – pracownika Recepcji, a ich dane mogą być odnotowywane w dzienniku wejść i wyjść.
 11. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone innym Użytkownikom Nieruchomości spowodowane przez niego lub jego personel, a także przez osoby, którymi w jakikolwiek sposób się posługiwał.
 12. W szczególnych wypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, na polecenie Wynajmującego lub Kierownika obiektu dopuszczalna jest ewakuacja wszystkich Użytkowników Nieruchomości przebywających na jej terenie.

§4

Użytkowanie lokali

 1. Bez zgody Dysponenta nieruchomości, Najemcy nie mogą instalować w użytkowanych Lokalach żadnego urządzenia, agregatu lub maszyny, które mogłyby zakłócić pracę pozostałym Użytkownikom i funkcjonowanie urządzeń zlokalizowanych w obiekcie.
 2. Zabrania się prowadzenia działalności niebezpiecznej dla zdrowia i życia, uciążliwej lub szkodliwej, w tym zabrania się przetrzymywania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących oraz o nieprzyjemnym zapachu. Najemcy zobowiązani są podjąć wszelkie środki konieczne do uniknięcia hałasu wykraczającego poza normę lub emisji nieprzyjemnych zapachów.
 3. Bez indywidualnej, pisemnej zgody zabrania się używania szkodliwych dla zdrowia środków chemicznych, toksycznych i radioaktywnych. Za wszelkie szkody wynikłe w związku z posiadaniem, stosowaniem lub magazynowaniem wskazanych wyżej środków odpowiedzialność ponosi Najemca.
 4. Każdy Użytkownik nieruchomości zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w Centrum.
 5. Jeżeli Lokal ze względu na stan ścian, rolet, dekoracji wyposażenia użytego przez Najemcę będzie szkodzić dobremu imieniu i wizerunkowi Nieruchomości lub Wynajmującego, to Wynajmujący ma prawo wezwać Najemcę do zaprzestania takich czynności i doprowadzenia Lokalu do stanu zgodnego z zapisami Umowy i rodzajem prowadzanej działalności. W przypadku braku reakcji ze strony Najemcy, w tym zakresie Wynajmującemu przysługują uprawienia wynikające z Umowy.
 6. Wszyscy Użytkownicy Budynku są zobowiązani do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej oraz cieplnej, tj. w szczególności do gaszenia światła w częściach wspólnych (kuchnie, toalety), gaszenia świateł oraz wyłączania wszystkich urządzeń elektrycznych w Lokalach biurowych po zakończonym dniu pracy, zakręcania grzejników do niezbędnego minimum w przypadku niekorzystania z Lokalu przez dłuższy czas, nie wyziębiania Lokali przy włączonym ogrzewaniu.

§5

Odbiór poczty i korespondencji

 1. Zasadą odbioru poczty przez Najemców Centrum jest bezpośrednie jej dostarczanie przez listonosza lub kuriera do biura Najemcy, które odbywać się będzie w godzinach od 07.00 do 19.00.
 2. Najemcy, którzy nie mają pewności co do swojej obecności na terenie obiektu w godzinach dostarczania poczty mogą wskazać firmy lub osoby upoważnione do odbioru, w tym recepcjonistów Centrum.
 3. Odbiór oraz wysyłanie korespondencji jednostek ZUT mieszczących się na terenie obiektu odbywa się wg zasad ustalonych przez ZUT.

§6

Utrzymanie i sprzątanie Lokali biurowych

 1. Lokale biurowe należy utrzymywać w czystości i należnym stanie technicznym. Sprzątanie Lokali biurowych jest zapewnione przez Wynajmującego i odbywa się codziennie w dni robocze w godzinach od 07.30 do 15.30. Najemca zobowiązany jest udostępnić personelowi sprzątającemu pomieszczenie w celu wykonania usługi.
 2. Zabrania się – bez uzgodnienia z Wynajmującym – stawiania ogrodzeń, zabezpieczeń i innych przeszkód wzdłuż granic nieruchomości oraz na powierzchni miejsc postojowych.
 3. Za sprzątanie i odśnieżanie miejsc postojowych odpowiedzialny jest Wynajmujący.
 4. Obiekt Centrum jest przystosowany do segregacji nieczystości stałych. Użytkownicy zobowiązani są do prowadzenia segregacji.
 5. Najemca zobowiązany jest do samodzielnego wywozu odpadów technologicznych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych itp. Najemca zobowiązany jest również do samodzielnego wywozu odpadów elektronicznych, sprzętu komputerowego, technologicznego, kartonów po meblach, urządzeniach, palet i innych odpadów gabarytowych.

§7

Naprawy – prace budowlane

 1. Zasady określające wykonanie prac budowlanych mających na celu modernizację lub naprawę Przedmiotu najmu przez Najemcę zostały określone w Umowie zwartej z Najemcą i możliwe jest ich wykonanie jedynie na warunkach w niej określonych.
 2. Najemca zobowiązany jest udostępnić zajmowany Lokal biurowy w celu przeprowadzenia koniecznych, zalecanych prac konserwacyjnych lub usunięcia awarii, nawet jeżeli przedmiotem naprawy są instalacje techniczne przechodzące przez Lokal Najemcy, lecz go nieobsługujące, niezależnie od tego, jak długo będą trwały.
 3. Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzenie prac, o których mowa w ust. 2 odbyło się w najmniej uciążliwym terminie dla Najemcy, w sposób racjonalny i bez zbędnej przerwy.
 4. Obowiązkowe lub zalecane prace naprawcze, konserwatorskie lub inne związane z usunięciem awarii nie zwalniają Najemcy z płacenia pełnej stawki czynszu, jeśli występuje.
 5. Najemca zapewni osobom upoważnionym przez Wynajmującego oraz osobom przeprowadzającym okresowe badania techniczne Nieruchomości, dostęp do Lokali biurowych w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania infrastruktury technicznej, w tym instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, jeżeli występuje.
 6. Umożliwienie Wynajmującemu oraz upoważnionym przez niego osobom prawa wstępu do Lokalu nastąpi również w innych przypadkach wskazanych w Umowie, w sposób tam określony.

§8

Korzystanie z Części wspólnych Nieruchomości

 1. Dostęp do Części wspólnych Nieruchomości powinien być w każdej chwili możliwy. W konsekwencji wszelki sprzęt, który będzie je zagradzał zostanie usunięty przez służby techniczne lub ochronę na polecenie Kierownika obiektu, na koszt Użytkownika.
 2. O ile Umowa zawarta z Centrum nie stanowi inaczej, na terenie Części wspólnych Nieruchomości Najemcy nie mają prawa bez uprzedniej, pisemnej zgody Dysponenta nieruchomości:
  • rozpowszechniać materiałów promocyjnych, umieszczać reklam,
  • przeprowadzać aukcji, badań rynkowych itp.,
  • organizować sesji zdjęciowych, pokazów dla publiczności, nagrań wideo,
  • prowadzić działalności religijnej, związkowej, politycznej.
 3. Zabrania się pozostawiania przedmiotów Najemcy oraz śmieci w Częściach wspólnych Nieruchomości. W żadnym przypadku Części wspólne nie mogą być wykorzystywane jako skład. W razie konieczności Kierownik obiektu, po uprzednim powiadomieniu, może przystąpić do ich usunięcia na ryzyko i koszt Najemcy.
 4. Zabrania się w obrębie Nieruchomości spalania odpadów i śmieci, składowania opakowań, zastawiania dróg ewakuacyjnych.
 5. Na terenie Nieruchomości obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW I PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH.

§9

Sprzątanie Części wspólnych Nieruchomości

 1. Sprzątanie Części wspólnych Nieruchomości zapewnione jest przez Wynajmującego.
 2. Wynajmujący zapewnia artykuły higieniczne w toaletach.
 3. Cała nieruchomość powinna odpowiadać jednakowym standardom czystości oraz bezpieczeństwa w zakresie utrzymania Części wspólnych Nieruchomości.

§10

Ochrona

 1. Wynajmujący zapewnia całodobową ochronę Nieruchomości realizowaną przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską.
 2. Zakres ochrony obejmuje całodobową ochronę fizyczną, monitorowanie Nieruchomości za pomocą kamer oraz reakcji mobilnych patroli interwencyjnych.

§11

Zgłaszanie awarii

 1. Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać Kierownikowi obiektu niezwłocznie po ich ujawnieniu.
 2. Awarie i usterki należy zgłaszać:
  • elektronicznie na adres mailowy: mbrodowska@zut.edu.pl,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 91 449 46 30, 692-493-695 lub 91 449 46 31,
  • osobiście w godzinach od 07.30 do 15.30 w pok. 028 znajdującym się na parterze budynku.
 3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest podać poniższe informacje w celu umożliwienia zlokalizowania miejsca i sprawnego usunięcia awarii lub usterki:
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię/usterkę,
  • nazwa Użytkownika (firma, dział, osoba),
  • numer telefonu,
  • opis awarii lub usterki,
  • lokalizacja, piętro, nazwa lub numer pomieszczenia.

§12

Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Regulamin Nieruchomości może być zmieniony w trybie właściwym do jego wprowadzenia.
 2. Regulamin Nieruchomości wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szczecin, dn. 17 marca 2023 r.