Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

07.02.2019

Spotkanie informacyjne - programy europejskie dla miast

Zapraszamy przedstawicieli miast, dzielnic, obszarów metropolitarnych i aglomeracji, miejskich agencji, władz regionalnych i krajowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego na spotkanie informacyjne organizowane przez Krajowy Punkt URBACT oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie dotyczące możliwości finansowania projektów miejskich z funduszy europejskich.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości uzyskania wsparcia dla miast oraz innych JST z programów: URBACT III, Interreg Południowy Bałtyk i inne programy EWT, RPO WZ 2014-2020, a także z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Szczegółowy plan, dodatkowe informacje, oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie wydarzenia . Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowych informacji udziela Michał Grudziński - konsultant ds. Programów Badawczych UE RCIiTT ZUT, e-mail: michal.grudzinski@zut.edu.pl tel. 91 449 47 23. Zapraszamy do kontaktu.» Czytaj dalej
Szkolenia
05.02.2019

Oferty współpracy w ramach Horyzont 2020 – styczeń

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o poszukiwaniu partnerów do współpracy w ramach projektów w Horyzoncie 2020 . Tym razem prezentujemy 11 ofert skierowanych do naukowców, przedsiębiorców, oraz innych instytucji. Poszukiwani są partnerzy specjalizujący się m. in. w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej 3D, gospodarki wodnej, rolnictwa precyzyjnego, standaryzacji i certyfikacji nanomateriałów, a także branży IT, digitalizacji i automatyki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na termin ważności ogłoszenia. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z Michałem Grudzińskim, e-mail: Michal.Grudzinski@zut.edu.pl tel. 91 449 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.02.2019

JPI AMR czyli konkurs z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki.

Celem konkursu jest finansowanie międzynarodowych innowacyjnych projektów badawczych skupiających się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (ARM), co ma się przyczynić do rozwiązania problemów dotyczących najważniejszych chorób zakaźnych, głównie na terenach Afryki i Azji. Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3, lecz nie więcej niż 6 jednostek badawczych z co najmniej 3 różnych krajów. Budżet konkursu wynosi w przybliżeniu 20 milionów euro, w tym 500 tyś. euro przeznaczone przez Radę NCN na finansowanie udziału polskich badaczy. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 18...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.02.2019

NORFACE – międzynarodowy konkurs z zakresu nauk społecznych!

Norface to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age, który organizuje wspólnie Narodowe Centrum Nauki praz sieć NORFACE.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa , nabór wniosków wstępnych zakończy się 19 lutego 2018. Czas trwania projektu to 24 lub 36 miesięcy. Szczegółowe informacje oraz lista krajów, biorących udział w konkursie NORFACE dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.02.2019

Solar-Driven Chemistry - międzynarodowy konkurs z zakresu procesów fotochemiczych

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków do konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu procesów fotochemiczych w świetle słonecznym Solar-Driven Chemistry.

Zakres tematyczny: Materiały do konwersji i zbierania światła, katalizatory, materiały membranowe, materiały elektrodowe itp., Zagadnienia materiałowe (np. stabilność fotochemiczna materiałów wykorzystywanych w procesach fotochemicznych), Mechanizmy procesów fotokatalitycznych z udziałem małych cząstek chemicznych i inżynieria tych procesów, Fotokataliza i fotoelektrochemia heterogeniczna, Fotokatalityczy rozkład wody, Fotochemiczna i fotoelektrochemiczna redukcja CO2. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 13 lutego 2018. Czas trwania projektu to 24 lub 36 miesięcy Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie Solar-Driven Chemistry...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.02.2019

SONATINA 3 – konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców!

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu Sonatina 3 jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wniosek może złożyć osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019. Finansowanie może być przeznaczone na: zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku, realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym: środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą: 12.000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.01.2019

Erasmus+ czyli budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych projektach polegających na budowaniu potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich, które są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich.

W skład konsorcjum realizującego projekt Erasmus + muszą wchodzić minimum 2 kraje programu, w tym z każdego kraju minimum 1 uczelnia. W przypadku krajów partnerskich: projekty, w których uczestniczy jeden kraj partnerski: minimum 3 uczelnie z tego kraju; projekty, w których uczestniczą co najmniej 2 kraje partnerskie: minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego. Wyjątki: Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu; mniejsze kraje partnerskie z mniejszą liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni; Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim. Uprawnione instytucje z krajów programu lub krajów partnerskich to między innymi: uczelnie; stowarzyszenia uczelni;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.01.2019

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.13 Rybactwo i Morze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.13 "Innowacje". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w dniach 8-28 lutego 2019 w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Beneficjentami programu mogą być: uczelnie wyższe lub szkoły ponadgimnazjalne, instytuty badawcze i naukowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego. Limit środków finansowych w ramach całego naboru, wynosi 23.500.000 złotych. Szczegółowe informacji na temat naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.13 „Innowacje” znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest Martyna Bober , e-mail: mbober@zut.edu.pl , tel. 91 449...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.01.2019

Przemysł 4.0 - spotkanie dla małych i średnich firm!

Zapraszamy 12 lutego 2019 na pierwsze w Szczecinie spotkanie dla małych i średnich firm na temat przemysłu 4.0 i przyszłości branży produkcyjnej.

Spotkanie przeznaczone jest dla właścicieli, szefów i menedżerów firm z sektora MSP z branży produkcyjnej i logistycznej oraz branż pokrewnych. Jego celem jest zapoznanie szczecińskich przedsiębiorców z możliwościami wprowadzania w firmach rozwiązań z zakresu cyfryzacji, informatyki, robotyki, automatyki czyli wkroczenia w epokę przemysłu 4.0. W programie wydarzenia znajdują się wystąpienia kadry menedżerskiej z Polski oraz Niemiec. Przewidziany został również czas na panel dyskusyjny, który poprowadzą specjaliści w dziedzinie wdrażania przemysłu 4.0. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i rozmów z potencjalnymi partnerami, którzy już wdrożyli technologię 4.0 w swoich firmach. Liczba miejsc jest ograniczona. Wstęp jest bezpłatny dla osób,...» Czytaj dalej
Szkolenia
24.01.2019

Największe targi przemysłowe na świecie Hannover Messe 2019

Konsorcjum West Poland sieci Enterprise Europe Network działające w województwach: dolnośląskim, opolskim,  lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim,  jako partner imprezy, serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Giełdach  Kooperacyjnych, które będą  towarzyszyć największym na świecie targom przemysłowym Hannover Messe w dniach 1-5 kwietnia 2019.

Giełdy to uprzednio zaaranżowane rozmowy biznesowe, które z reguły trwają od 20 do 30 minut i odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Takie spotkania pozwalają na wstępną prezentację i zapoznanie się z ofertą potencjalnych partnerów biznesowych, technologicznych i badawczych. Hannover Messe 2019 to impreza przeznaczona dla przedstawicieli firm i innych podmiotów oferujących swoje produkty i usługi szeroko pojętej branży przemysłowej, w szczególności w dziedzinie: rozwiązań przemysłu 4.0 i Smart Factory, rozwiązań software i hardware IT/ICT dla przemysłu, drukowania w technologii 3D, produkcji przemysłowej, obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej, fotowoltaiki, energii wiatrowej i wodnej, zarządzania energią, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych oraz...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
22.01.2019

Granty Europejskiej Rady ds. Badań naukowych ERC Consolidator Grant

W terminie do 7 lutego 2019 można składać wnioski w programie Horyzont 2020 o ERC CONSOLIDATOR GRANT. Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub projektu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

O grant ubiegać się mogą naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2019 minęło 7-12 lat. Innymi słowy, jeśli dyplom doktorski został uzyskany w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2011 (włącznie). Wymagane jest również autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora. Na realizacje projektu może być przyznawane maksymalnie do 2 000 000 EUR na okres 5 lat . Wniosek o ERC Consolidator Grant przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Osoby zainteresowane aplikowaniem o ERC Consolidator Grant zapraszamy do kontaktu z Agatą Judzińską-Kłodawską, e-mail: ajudzinska@zut.edu.pl tel....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.01.2019

Nabór na członków Komisji Ewaluacji Nauki

W terminie do 25 stycznia 2019 m.in. uczelnie i instytuty badawcze mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o naborze kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Poszukiwani kandydaci to osoby cieszące się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe. Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki mogą zgłaszać m.in. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które na dzień 30 września 2018 r. posiadały kategorię naukową A+, A albo B. Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 stycznia 2019 r.. Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego .» Czytaj dalej
Programy Badawcze