Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

23.10.2019

Szybka ścieżka – konkurs z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 200 mln zł. Nabór wniosków w obu konkursach będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 14 listopada 2019 do 14 stycznia 2020 (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR . Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest p. Agnieszka Kasprowiak , e-mail: Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl ,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.10.2019

Nowy program: Projekty Międzynarodowe współfinansowane

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie informuje, że dnia 28 czerwca 2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”, w ramach którego nabór prowadzony jest w sposób ciągły tzn. nie ma charakteru konkursu.

Jego przedmiotem jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w ramach: 1) programów badawczych Unii Europejskiej, 2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych. Dofinansowanie obejmuje do 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę. Adresatami programu są m.in. uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskować o finansowanie mogą także podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju. Wnioski można składać od 15 lipca...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.10.2019

Lista rezerwowa na warsztaty: Crowdfunding jako instrument finansowania biznesu i wprowadzania produktu na rynek

Informujemy, że wszystkie miejsca na warsztaty z crowdfundingu, które odbędą się 29 października są już zajęte. Ze względu na duże zainteresowanie tym tematem, postanowiliśmy otworzyć listę rezerwową.

Osoby, które dopiszą się do listy będą miały pierwszeństwo w rejestracji na kolejne warsztaty z crowdfundingu, które sieć Enterprise Europe Network planuje przeprowadzić już w styczniu 2020. Żeby dopisać się do listy prosimy o wysłanie maila na adres: Wojciech.Jedrzejewski@zut.edu.pl Informacje dot. warsztatu: W ramach pierwszego bloku warsztatu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania finansowania społecznościowego, rodzaje crowdfundingu i przykładowe kampanie. Drugi blok zostanie poświęcony instrumentowi Crowdfunding canvas. Z wykorzystaniem tego instrumentu uczestnicy będą pracować nad przykładowymi kampaniami crowdfundingowymi. W ramach pracy nad kampanią zostaną poruszone tematy: • Definicja celów kampanii • Definicja grupy docelowej • Tworzenie wizerunku • Podstawy strategii I kanały...» Czytaj dalej
Szkolenia
04.10.2019

Konkurs: Projektowanie uniwersalne w ramach programu power

W dniu 30 września 2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 konkurs pt. „Projektowanie Uniwersalne” dotyczący opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 31 października 2019 do dnia 2 grudnia 2019 (do godz. 14.00). Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej . Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: Zajęcia obowiązkowe w programie studiów, obejmujące projektowanie uniwersalne , umożliwiające studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, realizowane w projekcie, muszą być opracowane w oparciu o modelowe rozwiązania i wdrażane w projekcie na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich ( modele stanowią jeden z załączników do Regulaminu konkursu ). Zajęcia obowiązkowe w programie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.10.2019

Szkolenie: Rozwój kadry akademickiej - jak napisać dobry wniosek Innovative Training Networks (ITN)

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 października 2019 w w godz. 9.00-14-45 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Spotkanie skierowane jest zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców, oraz fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów zainteresowanych stworzeniem międzynarodowego konsorcjum z uczelniami wyższymi w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług, przy jednoczesnym pozyskaniu finansowania na zatrudnienie doktorantów w ramach projektu. Będzie to idealna okazja do uzyskania informacji na temat wymogów otwartego konkursu Innovative Training Networks (ITN) , między innymi: Jak pozyskać finansowanie na szkolenia dla młodych i kreatywnych naukowców? Kto może złożyć wniosek do konkursu? Jak powinno wyglądać idealne konsorcjum projektowe? Jakie działania można sfinansować w ramach projektu? Jak wygląda ewentualna rekrutacja doktorantów? Jak wygląda struktura wniosku? Podczas spotkania pan dr...» Czytaj dalej
Szkolenia
03.10.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 7 ofert współpracy. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: Hiszpański instytut badawczy koordynuje pisanie wniosku projektowego w ramach naboru H2020-FNR-05-2020 - Husbandry for quality and sustainability. Celem projektu jest ustalenie związku między różnymi systemami hodowli trzody chlewnej a jakością mięsa wieprzowego. Poszukiwani są producenci trzody chlewnej, wieprzowiny oraz produktów wieprzowych, szczegóły . Hiszpańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwiązaniach ICT poszukuje partnerów (MŚP) z różnych sektorów do realizacji zadań demonstracyjnych w ramach naboru H2020-DT-ICT-03-2020. Celem projektu jest zbadanie i promowanie wykorzystania systemów cyber-fizycznych (CPS)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.10.2019

Szansa dla początkujących i doświadczonych naukowców. Jaka? Sprawdź!

Naukowcom na wszystkich szczeblach kariery polecamy zapoznanie się z projektami COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej Curie w Programie Horyzont2020.

Projekty COFUND realizowane są przez organizacje finansujące lub zarządzające studiami doktoranckimi oraz programami stypendialnymi dla naukowców (np. uczelnie, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa). Oznacza to duże zróżnicowanie zasad, zawartości i struktury poszczególnych programów. Cechą wspólną jest przyjmowanie naukowców, oferowanie im możliwości prowadzenia indywidualnych projektów badawczych, udziału w szkoleniach (w tym z umiejętności tzw. miękkich), stażach (m.in. w sektorze pozaakademickim), czy w konferencjach oraz działaniach popularyzujących naukę. Granty przyznawane są naukowcom przez instytucje, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską . Instytucje te same dokonują selekcji i wybierają najlepszego kandydata, podpisują z nim umowę o pracę lub stypendium, zgodnie z obowiązującym w danym...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.10.2019

Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Zapraszamy pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników pionów zajmujących się międzynarodową wymianą akademicką do udziału w spotkaniu pn. „Dzień z NAWA”. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 o godz. 11:00 w Poznaniu, w Auli AWF.

„Dzień z NAWA” ma na celu przybliżenie aktualnej oferty programowej, głównych zasad i założeń programów wspierających międzynarodową wymianę akademicką, a także wsparcie aktywności pracowników instytucji naukowych w konkursach ogłaszanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Spotkanie składać się będzie z trzech głównych bloków tematycznych, w których omówione zostaną programy skierowane do kadry naukowej, promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz programy wspierające proces umiędzynarodowiania polskich uczelni i jednostek naukowych. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 11 października 2019 .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.09.2019

Fulbright Specialist Program

W dniu 1 października 2019 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Specialist Program: krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mającej na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Fulbright Specialist Program stwarza możliwość polskim instytucjom na nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu opracowanego przez instytucję goszczącą. W ramach programu wnioski mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, czy też jednostki naukowe PAN.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.09.2019

Nabór do programu mobilnościowego Tecniospring Industry

Zapraszamy doświadczonych naukowców do udziału w Tecniospring Industry, programie współfinansowanym w ramach działań Marii Skłodowska-Curie, który umożliwia 2-letnią pracę naukową (kontrakt) na terenie Katalonii (Hiszpania).

Program Tecniospring Industry prowadzony przez katalońską agencję ds. handlu i inwestycji ACCIÓ finansuje wyjazdy oraz stypendia badawcze w ośrodkach naukowych i firmach. Daje on możliwość pracy i rozwoju umiejętności w podmiotach takich jak NYLSTAR, fimie poszukującej osoby na stanowisko inżyniera ds. przędzy tekstylnej , która będzie zaangażowana w rozwój nowych materiałów. Do zadań naukowca będzie należało m.in.: badania i rozwój nad biopolimerami, badania i rozwój nad biodegradowalnymi polimerami, analiza mikrofibr i możliwości ich udoskonalenia, wdrożenie nowych materiałów kompozytowych z elementami grafenu i węgla, opracowanie koncentratów w celu ulepszenia roztworu barwników, rozwój nowych dodatków dających przędzy nowe właściwości. Ofertę wszystkich dostępnych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.09.2019

Program stypendialny Research Leaders 2025

Irlandzki Urząd ds. Rolnictwa i Rozwoju Żywności Teagasc zaprasza do udziału w innowacyjnym programie stypendialnym wspierającym rozwój przyszłych liderów badań w dziedzinie rolno-spożywczej. Projekt ten jest finansowany ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020, w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

Teagasc świadczy usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe dla rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz społeczności wiejskich. W ramach programu Research Leaders 2025 oferuje wsparcie dla doświadczonych naukowców (ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem naukowym). Stypendia będą trwać 36 miesięcy - w tym 18 miesięcy poza Irlandią, po czym nastąpi „faza powrotu” ( return phase ) do tego Teagasc na kolejne 18 miesięcy. To wnioskodawca wybiera temat oraz obszar badań, organizację goszczącą i opiekuna w Teagasc (dot. fazy powrotu). W ramach grantu istnieje również możliwość oddelegowania do sektora pozaakademickiego (przemysłu lub organizacji pozarządowych). Roczna pensja brutto będzie wynosić 51 717,00 EUR (w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.09.2019

Konkursy PRELUDIUM, OPUS i SONATA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło nabór do kolejnych edycji konkursów PRELUDIUM, OPUS i SONATA oraz do nowego konkursu PRELUDIUM BIS. Wnioski będą przyjmowane do 16 grudnia 2019.

Dla kogo? Konkurs PRELUDIUM jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Możliwości finansowania projektu oraz okres realizacji. W konkursie można ubiegać się o finansowanie badań podstawowych, którego wysokość zależy od długości realizacji projektu: 70 tys. zł - 12 miesięcy, 140 tys. zł - 24 miesięcy, 210 tys. zł - 36 miesięcy.» Czytaj dalej
Programy Badawcze