Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

23.02.2018

25. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Trwa nabór wniosków do 25. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego . Obejmują głównie prace rozwojowe. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór wniosków będzie trwał do 28 marca 2018 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.02.2018

ERA PerMed – konkurs z zakresu medycyny personalizowanej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu pierwszego międzynarodowego konkursu pt.: „Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać konsorcja naukowe obejmujące, co najmniej trzech kwalifikujących się partnerów do finansowania pochodzącego z trzech różnych krajów, których fundatorzy uczestniczą w programie. Zakres tematyczny: The overall aim of the call is to fund projects showing clinical feasibility of PM in complex/multifactorial diseases as well as other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer). Feasibility is intended to mean the demonstration of significant and clinically relevant improvement of current diagnostics and/or therapeutics, based on improved understanding of underlying molecular mechanisms. Furthermore, applicants are expected to combine pre-clinical and/or clinical research with bio-informatics components to enable data...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.02.2018

ERA HDHL – konkurs o tematyce Nutrition & the Epigenome

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA HDHL. Tematyka konkursu dotyczy Nutrition & the Epigenome.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe składające się z 3-6 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów, uczestniczących w programie. Nie więcej niż 2 uczestników może pochodzić z tego samego kraju. Zakres tematyczny konkursu: Establishing cause-and-effect relationships between diet and epigenome and metabolic health including molecular and cellular mechanisms, the reversibility of epigenetic changes and their long-term effects where feasible; Identifying risk factors and early stage epigenetic changes involved in the development of metabolic diseases; Epigenetic effects across the lifespan and inter (and potentially trans) generational epigenetic effects; Investigation of modifiable factors (diet, the combined effect of...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.02.2018

AAL – program wspierający osoby z demencją

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków ramach międzynarodowego programu AAL (Active Assisted Living Programme). Celem programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

Konkurs dotyczy wsparcia innowacyjnych, transnarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów rozwijających rozwiązania oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych poprzez ukierunkowanie na dowolny obszar aplikacji w obrębie domeny AAL. Po raz pierwszy zasady konkursu pozwalają na większą elastyczność w zakresie wielkości i czasu trwania złożonych projektów poprzez włączenie nowego typu instrumentu, a mianowicie "small collaborative project" . Konsorcjum musi składać się z co najmniej 3 niezależnych organizacji z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie, w tym co najmniej jednego partnera biznesowego. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu zgody na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR , który przeznaczył na to działanie budżet...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.02.2018

Konkurs na zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs 1/4.1.2/2018 w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo – badawcze na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim i skierowany jest do konsorcjum , w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum), oraz jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów . Poziom dofinansowania: 1) dla przedsiębiorstw: na badania przemysłowe i prace rozwojowe od 25 do 80% kosztów kwalifikowanych. na prace przedwdrożeniowe: a) de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac, b) usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac. 2) dla jednostek naukowych do 100% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.02.2018

Granty na granty – promocja jakości II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Granty na granty – promocja jakości II”, którego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o granty w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i uczelnie publiczne i niepubliczne . Wsparcie jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe: Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND” Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej KE; Wniosek składany w 2018 r. może dotyczyć wyłącznie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.02.2018

Szkolenie dla studentów i doktorantów ZUT pn. „Podstawy Design Thinking - tworzenie innowacyjnych produktów i usług”

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów ZUT na szkolenie pn. „Podstawy Design Thinking - tworzenie innowacyjnych produktów i usług”, które odbędzie się 9 marca 2018 r.

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Celem szkolenia jest przekazanie podstaw metodyki kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów czy usług. Na szkoleniu dowiesz się jak dobrze rozpoznać potrzeby potencjalnych klientów, jak dobrze zdefiniować problem oraz wygenerować jego rozwiązanie a następnie przetestować go na grupie docelowej. Rejestracja trwa do 6 marca 2018 r.» Czytaj dalej
Szkolenia
09.02.2018

Benchmarking innowacyjności 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi audytu innowacyjności „Innovation Health Check”, oferowanej przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. 

Oferowana usługa pozwala: ocenić kondycję przedsiębiorstwa w obszarze innowacyjności, zidentyfikować przewagi konkurencyjne oraz obszary warte zwrócenia uwagi, zaproponować plan działania i pomóc w jego finalnym wdrożeniu. Przygotowane narzędzie pełni trzy role: Uczestnikom spotkania pozwala ocenić kondycję firmy w poszczególnych obszarach w formie samooceny (self-assessment) ze wsparciem moderatora. Porównuje się wyniki firmy z wynikami innych europejskich przedsiębiorstw, które poddały się badaniu (wyniki są w pełni zanonimizowane). Raport z audytu może być załącznikiem do regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych wniosków o dofinansowanie, potwierdzającym innowacyjność firmy i chęć rozwoju m.in. przez inwestycje w innowacje. Jest dokumentem, który wydatnie zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania. Jak...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
07.02.2018

"ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet" projekt w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na drugim miejscu listy rankingowej NCBR

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach programu POWER, "Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych" został oceniony pozytywnie i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej opublikowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie do 2022 r. konkurencyjności ZUT w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Zostanie on osiągnięty poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych wszystkich aktywności ZUT (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej). Główne działania: Unowocześnienie programów nauczania na I i II stopniu studiów (np. modernizacja kierunku Informatyka S1, utworzenie nowego kierunku Inżynieria chemiczna S1 w j. angielskim, modernizacja kierunków: biotechnologia, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo), w tym prowadzenie zajęć przez przedstawicieli firm i wykładowców z zagranicy, a także wzmocnienie umiędzynarodowienia poprzez realizację programów w jęz. angielskim. Podniesienie kluczowych kompetencji studentów poprzez warsztaty,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.02.2018

CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do ośrodków badawczych

Działające pod auspicjami Komisji Europejskiej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej ( Central European Research Infrastructure Consortium ) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy). W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków: Włochy: Synchrotron Elettra Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola Rumunia: Laboratorium Struktur...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.02.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Aktualne oferty w programie H2020 w lutym 2018r.

W załączniku znajdują się propozycje współpracy w ramach międzynarodowych projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w RCIiTT z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.02.2018

Konkurs w ramach działania 1.2. na powstanie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, mający na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby, oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się w KRS lub CEIDG. Maksymalny poziom dofinansowania to: 55% mikro i małe przedsiębiorstwa, 45% średnie przedsiębiorstwa, 35% duże przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania – 5 000 000,00 zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 500 000,00 zł. Wydatki kwalifikowane: nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – w tym prawa...» Czytaj dalej
Programy Badawcze