Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

28.01.2020

Badania bez granic – skorzystaj z programu międzynarodowej wymiany pracowników RISE w Horyzoncie 2020

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. w godz. 9.00-14.30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Szwalnia nr 115, I piętro.

Spotkanie będzie dotyczyło aktualnie otwartego konkursu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Horyzontu 2020. Projekt RISE polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna), pracującymi w różnych krajach i sektorach (np. sektor akademicki i biznes/przemysł). Dzięki temu programowi możliwe jest prowadzenie projektu badawczego, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz działania sieciujące, takie jak konferencje, szkolenia, spotkania. Szczególnie wskazany jest udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o grant w ramach Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w Horyzoncie 2020. Podczas...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.01.2020

Granty na Eurogranty - ruszył nabór wniosków o finansowanie

Już teraz zdobądź środki na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej, w szczególności Horyzont 2020.

Aplikować mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski. Wsparcie wynosi nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej, w ramach którego poniesione zostaną koszty opracowania studium wykonalności wynosi: a) 280 060 zł, gdy wnioskodawca aplikuje samodzielnie, b) 239 310 zł, gdy aplikuje konsorcjum. W przypadku projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego wymaganego przez KE można otrzymać do 64 000 zł . Finansowanie obejmuje koszty usługi doradczej, opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu (koszty...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.01.2020

TECHMATSTRATEG – III konkurs dotyczący nowoczesnych technologii materiałowych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o ogłoszeniu drugi konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG, którego celem jest transfer do otoczenia społeczno- gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Zakres tematyczny obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych: 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych. 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. 4. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu. Konkurs skierowany jest do konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych – min 3 podmioty, max 7 podmiotów oraz: • liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo; • w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2020

Polska w budżecie Horyzontu 2020

Polscy beneficjenci w ciągu 6 lat Programu Ramowego Horyzont 2020 otrzymali dofinansowanie w wysokości aż 545,06 mln euro, czyli 67,5 punktu procentowego więcej w porównaniu do wsparcia uzyskanego z 7. PR. Nasz udział w budżecie H2020 wzrósł do 1,16%.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym grudniowym raportem Krajowego Punktu Kontaktowego . Zapraszamy także do Regionalnego Punktu Kontaktowego w Szczecinie, aby dowiedzieć się więcej o możliwości wzięcia udziału w PR Horyzont 2020 .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2020

Inicjatywa CORNET - nabór wniosków w 29 konkursie

Trwa nabór wniosków do 29. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór wniosków będzie trwał do 25 marca 2020 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2020

Nabór wniosków do Programu im. Ulama, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

NAWA w dniu 15 stycznia 2019 r. rozpoczęła nabór wniosków do Programu im. Stanisława Ulama. Dofinasowanie pozwala na przyjazdy do Polski naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek. Uczelnie oraz instytuty naukowe lub badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą daną uczelnię w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest: 1. prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi, 2. odbycie stażu podoktorskiego, 3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej, 4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy , a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10.000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Termin zakończenia naboru wniosków mija 15 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NAWA . Osoby zainteresowane...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.01.2020

Warsztaty: Dobry wniosek do Horyzontu 2020 Twoją szansą na sukces

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Szczecinie przygotował dla Państwa na warsztaty, które odbędą się dnia 6 lutego 2020 r. w godzinach 09.00-15.00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Spotkanie adresowane jest do naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów sektora publicznego zainteresowanych przygotowaniem wniosku o wsparcie z programu ramowego Horyzont 2020 . Podczas warsztatów wyjaśnimy jak przełożyć pomysł na projekt, omówimy skład konsorcjum i rolę koordynatora oraz strukturę wniosku, a także przedstawimy możliwość zostania ekspertem Komisji Europejskiej. Ćwiczenia praktyczne utrwalą wiedzę, pozwolą uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i umożliwią wymianę wartościowych informacji. Warsztaty poprowadzą: konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie: p. Agnieszka Korpal i p. Sara Tabor-Osińska . Zapraszamy do rejestracji ! O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do...» Czytaj dalej
Szkolenia
17.01.2020

Nabór wniosków do Programu Polskie Powroty (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach trzeciej edycji programu Polskie Powroty. Celem inicjatywy jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych czy instytutach badawczych. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie zespołu badawczego.

Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy. W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej: • wynagrodzenie powracającego naukowca; • wynagrodzenia członków grupy projektowej; • przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; A także opcjonalnie finansowanie: • adaptacji i organizacji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.01.2020

Program Lider

Dyrektor NCBR, głosił jedenastą edycję konkursu w Programie LIDER, skierowanego do młodych naukowców, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. Termin naboru wniosków 16.01.2020 -16.03.2020 r. do godz. 16:15. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Grażyna Przybylska , e-mail: Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl , tel. 91 449 48 85.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.01.2020

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w styczniu 2020 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na styczeń 2020 , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania z różnych dziedzin. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloks a, e-mail: agnieszka.aloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.01.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 9 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: 1. Hiszpański instytut badań budowlanych poszukuje projektantów i/lub producentów inteligentnych okien oraz twórców technologii klejów do zawarcia umowy współpracy badawczej (LC-EEB-04-2020). Głównym celem projektu jest opracowanie nowego, modułowego systemu do modernizacji budynków, przy rzeczywistym obniżeniu ceny, szczegóły . 2. W ramach programu ERANET EuronanoMed3, hiszpański uniwersytet poszukuje firm biotechnologicznych, których zadaniem będzie wytworzenie syntetycznego kompleksu białko-metal na dużą skalę. Nanocząsteczka będzie wykorzystywana jako narzędzie antyfibrotyczne, hamujące białka docelowe (Hsp90) oraz diagnostyczne do wykrywania...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.01.2020

Konkurs ETIUDA 8

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie.

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy. Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację stypendiów doktorskich w ramach konkursu ETIUDA 8 w kwocie 10 mln zł . Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF , zgodnie z procedurą składania wniosków . Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Grażyna Przybylska , e-mail: Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl , tel....» Czytaj dalej
Programy Badawcze