Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

luty 2018

28.02.2018

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku . Dotychczas, w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad 2500 przedsiębiorców . W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności. Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.: • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy, • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć, • strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy, • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność, • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby...» Czytaj dalej
Inkubator
26.02.2018

MINIATURA 2 – informacja o planowanym konkursie

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2., który ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki : uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora; są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. Osobą realizującą...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.02.2018

TANGO – zapowiedź III konkursu wspierającego rozwój technologii opartych o wyniki badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały porozumienie na realizację trzeciego konkursu w ramach programu TANGO, wspierającego rozwój technologii opartych o wyniki badań podstawowych. Budżet konkursu to 40 mln zł.

Program TANGO realizowany wspólnie przez NCN i NCBR ma umożliwić rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych o znaczącym potencjale wdrożeniowym . Projekty, które dotyczą badań podstawowych bardzo często kończą się obiecującymi rezultatami, ale jeszcze nie na tyle przekonującymi, aby można było wprost rozmawiać o komercjalizacji. Obie agencje przyjęły zasadę wzajemnego uznawania swoich rezultatów, dzięki czemu obiecujące projekty z NCN będą mogły przejść pod opiekę NCBR. Do konkursu będzie można zgłaszać wyłącznie projekty, bazujące na wynikach realizowanych przynajmniej od roku lub już zrealizowanych badań, finansowanych w ramach jednego z konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.02.2018

25. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Trwa nabór wniosków do 25. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego . Obejmują głównie prace rozwojowe. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór wniosków będzie trwał do 28 marca 2018 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.02.2018

ERA PerMed – konkurs z zakresu medycyny personalizowanej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu pierwszego międzynarodowego konkursu pt.: „Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać konsorcja naukowe obejmujące, co najmniej trzech kwalifikujących się partnerów do finansowania pochodzącego z trzech różnych krajów, których fundatorzy uczestniczą w programie. Zakres tematyczny: The overall aim of the call is to fund projects showing clinical feasibility of PM in complex/multifactorial diseases as well as other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer). Feasibility is intended to mean the demonstration of significant and clinically relevant improvement of current diagnostics and/or therapeutics, based on improved understanding of underlying molecular mechanisms. Furthermore, applicants are expected to combine pre-clinical and/or clinical research with bio-informatics components to enable data...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.02.2018

ERA HDHL – konkurs o tematyce Nutrition & the Epigenome

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA HDHL. Tematyka konkursu dotyczy Nutrition & the Epigenome.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe składające się z 3-6 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów, uczestniczących w programie. Nie więcej niż 2 uczestników może pochodzić z tego samego kraju. Zakres tematyczny konkursu: Establishing cause-and-effect relationships between diet and epigenome and metabolic health including molecular and cellular mechanisms, the reversibility of epigenetic changes and their long-term effects where feasible; Identifying risk factors and early stage epigenetic changes involved in the development of metabolic diseases; Epigenetic effects across the lifespan and inter (and potentially trans) generational epigenetic effects; Investigation of modifiable factors (diet, the combined effect of...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.02.2018

AAL – program wspierający osoby z demencją

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków ramach międzynarodowego programu AAL (Active Assisted Living Programme). Celem programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

Konkurs dotyczy wsparcia innowacyjnych, transnarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów rozwijających rozwiązania oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych poprzez ukierunkowanie na dowolny obszar aplikacji w obrębie domeny AAL. Po raz pierwszy zasady konkursu pozwalają na większą elastyczność w zakresie wielkości i czasu trwania złożonych projektów poprzez włączenie nowego typu instrumentu, a mianowicie "small collaborative project" . Konsorcjum musi składać się z co najmniej 3 niezależnych organizacji z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie, w tym co najmniej jednego partnera biznesowego. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu zgody na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR , który przeznaczył na to działanie budżet...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.02.2018

Konkurs na zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs 1/4.1.2/2018 w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo – badawcze na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim i skierowany jest do konsorcjum , w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum), oraz jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów . Poziom dofinansowania: 1) dla przedsiębiorstw: na badania przemysłowe i prace rozwojowe od 25 do 80% kosztów kwalifikowanych. na prace przedwdrożeniowe: a) de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac, b) usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac. 2) dla jednostek naukowych do 100% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.02.2018

Granty na granty – promocja jakości II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Granty na granty – promocja jakości II”, którego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o granty w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i uczelnie publiczne i niepubliczne . Wsparcie jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe: Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND” Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej KE; Wniosek składany w 2018 r. może dotyczyć wyłącznie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.02.2018

Szkolenie dla studentów i doktorantów ZUT pn. „Podstawy Design Thinking - tworzenie innowacyjnych produktów i usług”

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów ZUT na szkolenie pn. „Podstawy Design Thinking - tworzenie innowacyjnych produktów i usług”, które odbędzie się 9 marca 2018 r.

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Celem szkolenia jest przekazanie podstaw metodyki kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów czy usług. Na szkoleniu dowiesz się jak dobrze rozpoznać potrzeby potencjalnych klientów, jak dobrze zdefiniować problem oraz wygenerować jego rozwiązanie a następnie przetestować go na grupie docelowej. Rejestracja trwa do 6 marca 2018 r.» Czytaj dalej
Szkolenia
09.02.2018

Benchmarking innowacyjności 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi audytu innowacyjności „Innovation Health Check”, oferowanej przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. 

Oferowana usługa pozwala: ocenić kondycję przedsiębiorstwa w obszarze innowacyjności, zidentyfikować przewagi konkurencyjne oraz obszary warte zwrócenia uwagi, zaproponować plan działania i pomóc w jego finalnym wdrożeniu. Przygotowane narzędzie pełni trzy role: Uczestnikom spotkania pozwala ocenić kondycję firmy w poszczególnych obszarach w formie samooceny (self-assessment) ze wsparciem moderatora. Porównuje się wyniki firmy z wynikami innych europejskich przedsiębiorstw, które poddały się badaniu (wyniki są w pełni zanonimizowane). Raport z audytu może być załącznikiem do regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych wniosków o dofinansowanie, potwierdzającym innowacyjność firmy i chęć rozwoju m.in. przez inwestycje w innowacje. Jest dokumentem, który wydatnie zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania. Jak...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
07.02.2018

"ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet" projekt w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na drugim miejscu listy rankingowej NCBR

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach programu POWER, "Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych" został oceniony pozytywnie i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej opublikowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie do 2022 r. konkurencyjności ZUT w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Zostanie on osiągnięty poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych wszystkich aktywności ZUT (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej). Główne działania: Unowocześnienie programów nauczania na I i II stopniu studiów (np. modernizacja kierunku Informatyka S1, utworzenie nowego kierunku Inżynieria chemiczna S1 w j. angielskim, modernizacja kierunków: biotechnologia, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo), w tym prowadzenie zajęć przez przedstawicieli firm i wykładowców z zagranicy, a także wzmocnienie umiędzynarodowienia poprzez realizację programów w jęz. angielskim. Podniesienie kluczowych kompetencji studentów poprzez warsztaty,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze