"ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet" projekt w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na drugim miejscu listy rankingowej NCBR

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach programu POWER, "Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych" został oceniony pozytywnie i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej opublikowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie do 2022 r. konkurencyjności ZUT w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Zostanie on osiągnięty poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych wszystkich aktywności ZUT (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej).

Główne działania:

  • Unowocześnienie programów nauczania na I i II stopniu studiów (np. modernizacja kierunku Informatyka S1, utworzenie nowego kierunku Inżynieria chemiczna S1 w j. angielskim, modernizacja kierunków: biotechnologia, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo), w tym prowadzenie zajęć przez przedstawicieli firm i wykładowców z zagranicy, a także wzmocnienie umiędzynarodowienia poprzez realizację programów w jęz. angielskim.
  • Podniesienie kluczowych kompetencji studentów poprzez warsztaty, zadania praktyczne realizowane w formie projektowej i zajęcia z pracodawcami.
  • Zintegrowanie programu studiów doktoranckich na poziomie uczelni z nowymi zmienionymi programami kształcenia, w tym utworzenie szkoły doktorskiej (studia doktoranckie na miarę XXI wieku).
  • Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania.
  • Działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią.
  • Unowocześnienie zarządzania uczelnią oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych (w tym zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania Uczelnią Wyższą (ERP).

Całkowita wartość dofinansowania: 9 085 273,78 zł

Okres realizacji: od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 r.

Ogłoszenie o wynikach znajduje się na stronie NCBR.

 

 

Komentarze