Granty na granty – promocja jakości II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Granty na granty – promocja jakości II”, którego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o granty w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i uczelnie publiczne i niepubliczne. Wsparcie jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

 1. Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”
 2. Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej KE; Wniosek składany w 2018 r. może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę w roku 2017.

Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, który:
  1. w ocenie merytorycznej uzyskał liczbę punktów co najmniej na poziomie progu (Threshold) wyznaczonego przez KE albo inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego,
  2. osiągnął poziom progu (Threshold) w każdym z kryteriów oceny – w przypadku gdy zasady oceny ustanowione przez KE określają taki poziom dla poszczególnych kryteriów oceny,
  3. przeszedł do drugiego etapu konkursu – w przypadku wniosków o grant ERC;
 2. pokrycie kosztów uzupełnienia lub poprawienia złożonego na kolejne wezwanie konkursowe KE wniosku projektowego, na którego przygotowanie albo refundację kosztów przygotowania otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty” – w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. a albo b, i uzyskania wyższej od poprzedniej oceny KE;
 3. przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Wnioskodawca może otrzymać refundację kosztów poniesionych w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, z wyłączeniem:

 • kosztów pośrednich;
 • kosztów zakupu środków trwałych;
 • podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);
 • kosztów wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. i będzie uruchomiony ogłoszeniem Ministra.

Na program w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł.

Szczegółowe informacje w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE w siedzibie RCIiTT: rtd@zut.edu.pl

Komentarze