Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Badania emisyjne silników spalinowych w tym określenie kaloryczności gazu syntezowego, jego składu oraz skuteczności zainstalowanych w instalacji urządzeń filtrujących

Numer referencyjny
1/2017
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Kontrola procesów i logistyka
Spalanie
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wykona badania emisyjne silników i spalin, określenie kaloryczności gazu syntezowego, określenie składu gazu syntezowego oraz skuteczności zainstalowanych w instalacji urządzeń filtrujących gaz syntezowy. W badaniach emisji spalin wykorzystany będzie analizator spalin CAP 3201, który spełnia aktualne wymagania urządzeń tego typu zgodne z wymogami UE.

Emulsja kosmetyczna z lawendowym olejkiem eterycznym pozyskanym z kultur in vitro

Numer referencyjny
2/2015
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Przedmiotem wynalazku jest receptura naturalnego konserwantu w postaci olejku eterycznego, otrzymanego z lawendy wąskolistnej - Lavandula angustofolia Mill., która była namnażana w kulturach tkankowych in vitro.

Proponowane rozwiązanie ma na celu zastosowanie w przemyśle kosmetycznym naturalnego konserwantu, który chroniłby kosmetyk przed psuciem i namnażaniem mikroorganizmów.

Zawartość witamin, karotenoidów, flawonoidów i fluorków w materiale roślinnym.

Numer referencyjny
73/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Badania kliniczne, testy
Biochemia i biofizyka
Toksykologia
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zawartość witamin, karotenoidów, flawonoidów i fluorków w materiale roślinnym.

Analiza zawartości ropopochodnych, pestycydów oraz innych substancji organicznych

Numer referencyjny
72/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Pomiary i wykrywanie zanieczyszczeń
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Analiza zawartości ropopochodnych, pestycydów oraz innych substancji organicznych metodą chromatografii gazowej z użyciem GCMS oraz chromatografii cieczowej HPLC

Ocena zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego

Numer referencyjny
71/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Pomiary i wykrywanie zanieczyszczeń
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Ocena zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego

Sposób i urządzenie do oznaczania fitotoksyczności herbicydów i produktów ich rozpadu

Numer referencyjny
P137
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Współczesna produkcja roślinna wymaga stosowania herbicydów, aby ograniczyć nieuniknione straty w plonach spowodowane konkurencją chwastów. W środowisku wciąż zwiększa się ilość substancji często szkodliwych dla roślin i innych organizmów fotosyntetyzujących. Fotosynteza jest najważniejszym procesem transformacji energii w biosferze i od efektywności tego procesu zależy sprawne przekształcanie energii promieniowania słonecznego na energię chemiczną (w żywności, paszach, biopaliwach). Równie ważną rolą fotosyntezy jest produkcja tlenu podczas reakcji rozkładu wody oraz pochłaniania dwutlenku węgla w biochemicznych reakcjach asymilacji CO2.

Od kilkudziesięciu lat niepokojąco szybko wzrasta stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, a istotny w tym udział ma zmniejszona efektywność fotosyntezy w naturalnych ekosystemach. Zmniejszenie produkcji fotosyntetycznej roślin i glonów może mieć poważne skutki o zasięgu lokalnym, a potencjalnie katastroficzne dla całej biosfery. Szczególnie negatywny wpływ na fotosyntezę mogą mieć niektóre środki chwastobójcze stosowane w zbyt dużej ilości lub w niewłaściwej fazie wegetacji, a także inne zanieczyszczenia antropogeniczne (metale ciężkie, ksenobiotyki, gazy przemysłowe). Powstałe zagrożenie wymaga systematycznego monitorowanie procesu fotosyntezy zachodzącego w roślinach i komórkach fitoplanktonu.

Do wiarygodnych oraz szybkich i łatwych w zastosowaniu metod detekcyjnych należy wyznaczanie parametrów indukcji fluorescencji chlorofilu za pomocą fluorymetrów oraz rzadziej stosowana, metoda analizy krzywej zaniku opóźnionej luminescencji chlorofilu. Badania przebiegu opóźnionej luminescencji były przeprowadzane za pomocą zestawów pomiarowych wykonanych w Katedrze Fizyki i Agrofizyki ZUT.

Sposób i urządzenie do określania mrozoodporności roślin

Numer referencyjny
P115
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Maszyny/Technologie rolnicze
Produkcja roślinna, Uprawa
Nasiennictwo
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Ozime rośliny zbożowe i oleiste powinna cechować zimotrwałość, a szczególnie ważna jest ich mrozoodporność. Opracowano metodę oraz zaprojektowano i wykonano zestawy do testów luminescencyjnych pozwalających na szybką i powtarzalną ocenę mrozoodporności roślin ozimych.

Sposób pomiaru koncentracji biomasy fitoplanktonu

Numer referencyjny
P98
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Biochemia i biofizyka
Biokontrola
Akwakultura
Pomiary i wykrywanie zanieczyszczeń
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zestaw pomiarowy oraz metoda szybkiej oceny koncentracji biomasy fitoplanktonu z wykorzystaniem zjawiska opóźnionej luminescencji chlorofilu.

Sposób określenia stabilności tłuszczów, zwłaszcza olejów jadalnych

Numer referencyjny
P92
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Metoda ultrasłabej chemiluminescencji i fotoindukowanej chemiluminescencji.
Jakość finalnych produktów tłuszczowych oraz ich surowców wyjściowych łatwo ulegają pogorszeniu wskutek procesu utleniania, a powstałe produkty są w różnym stopniu toksyczne, co może zdyskwalifikować ich przydatność spożywczą. Współczesna kontrola jakości produktów żywnościowych, zarówno podczas ich wytwarzania, transportu i przechowywania, wymaga metod dokładnych i mało czasochłonnych. Warunki takie spełniają metody luminescencyjne, a zwłaszcza metody ultrasłabej chemiluminescencji i fotoindukowanej chemiluminescencji opracowane w Zakładzie Fizyki Akademii Rolniczej w Szczecinie i opisane w pracy doktorskiej (Skórska 1989).