Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Marzec 2018

27.03.2018

NAWA zachęca polskich naukowców do powrotu

Program Polskie Powroty ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej ma on na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Program stworzy Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej, w tym: wynagrodzenie Powracającego Naukowca; wynagrodzenie dwóch członków tworzonej przez niego Grupy Projektowej; koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca; koszty adaptacji miejsca...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.03.2018

KONKURS w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na podstawie komunikatu z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu ww. programu.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni. Wykaz grup dyscyplin naukowych lub artystycznych albo dziedzin nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin, zwanych dalej „grupami dyscyplin”, w ramach grup nauk w poszczególnych regionach oraz szczegółowe informacje nt. konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia składająca wniosek w konkursie wskazuje jedną lub więcej dyscyplin w wybranej grupie dyscyplin, w obrębie których zamierza rozwijać swój potencjał badawczy. Sposób i termin składania wniosków: w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.03.2018

Fundusz Małych Projektów Interreg V A

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania prowadzi w trybie ciągłym nabór do projektów współfinansowanych z "Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca", realizowanych w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020. Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwienie "codziennych" transgranicznych spotkań i wspierania bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny pogranicza.

Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn uczenia się przez całe życie. Działania wspierające rozwój przedsiębiorstw nie kwalifikują się. Wniosek musi być składany przez wnioskodawcę z kraju, w którym będzie się odbywał projekt. Możliwe jest, aby wnioskodawca złożył wniosek na działania odbywające się po obu stronach granicy. We wniosku należy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.03.2018

M-ERA.NET 2 - konkurs z zakresu technologii materiałowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków wstępnych do kolejnego konkursu w ramach programu M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych.

Zakres tematyczny konkursu: Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP) Innovative surfaces, coatings and interfaces High performance composites Functional materials New strategies for advanced material-based technologies in health applications Materials for additive manufacturing Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w programie. Mogą to być przedsiębiorstwa (MŚP i duże) jednostki naukowe itp. Po stronie polskiej warunkiem otrzymania finansowania jest udział jednostki naukowej wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Konkurs jest dwuetapowy. Nabór wniosków wstępnych trwa do 12 czerwca 2018 r. a pełnych do 8...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.03.2018

Spotkanie informacyjne - POIR 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Zapraszamy pracowników ZUT na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które odbędzie się 26 marca 2018 r.

Konkurs 1/4.1.2/2018 RANB ogłoszony 15 lutego 2018 r., podobnie jak poprzednia edycja, skierowany jest do konsorcjów złożonych z minimum jednej jednostki naukowej oraz minimum jednego przedsiębiorstwa, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. Składane wnioski powinny dotyczyć badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych bądź eksperymentalnych prac rozwojowych, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. Celem spotkania jest przybliżenie szczegółowych warunków konkursu. Poprowadzi je Joanna Wójtowicz, konsultant w Centrum Zarządzania Projektami w RCIiTT. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na wydarzenie.» Czytaj dalej
Szkolenia
16.03.2018

TECHMATSTRATEG – II konkurs dotyczący nowoczesnych technologii materiałowych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o ogłoszeniu drugi konkurs w ramach Programu TECHMATSTRATEG, którego celem jest transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Zakres tematyczny obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych: Technologie materiałów konstrukcyjnych. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu. W konkursie mogą wziąć udział konsorcja naukowe , będące grupą minimum trzech i maximum siedmiu jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę oraz co...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.03.2018

Seminarium dla pracowników ZUT pn. "Informacje patentowe kluczem do sukcesu w działalności badawczo-rozwojowej"

Zapraszamy pracowników ZUT na seminarium poświęcone wykorzystaniu danych patentowych w prowadzeniu prac badawczych, które odbędzie się 27 marca 2018 r w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie RCIiTT.

Informacje patentowe są cennym zbiorem danych o osobach i podmiotach specjalizujących się w danej dziedzinie oraz o ich osiągnięciach. Dzięki nim można zarówno poznać konkurencję jak i znaleźć potencjalnych partnerów do współpracy. Dane te pozwalają również sprawdzić czy nasz pomysł jest nowy i warto go rozwijać, czy też ktoś już wcześniej opatentował podobne rozwiązania. Uczestnicy seminarium dowiedzą się jak mądrze korzystać z informacji patentowych by usprawnić swoją pracę, efektywnie dysponować zasobami i tworzyć innowacyjne produkty. Prócz ogólnej wiedz o ochronie własności intelektualnej poznają także platformę IamIP, do której ZUT posiada dostęp. IamIP jest to ogólnoświatowa baza zdygitalizowanych patentów , która...» Czytaj dalej
Szkolenia
14.03.2018

Przedsięwzięcie ECSEL – informacja o naborze

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju informuje o naborze wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Środki finansowe zostaną przyznane na prowadzenie badań naukowych z zakresu micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

W ramach przedsięwzięcia ECSEL wyróżniamy 2 rodzaje projektów : 1. H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage IA – Innovation Action – projekty innowacyjne (demonstracyjne) Projekty wdrożeniowe w znacznej części bazujące na badaniach już przeprowadzonych. Ich rezultaty powinny być wprowadzone na rynek. Realizowane są przez konsorcja, w których udział przedsiębiorstw jest obowiązkowy (bardzo często MŚP), np. ze względu na to, że to one mają być odbiorcami wyników projektu. Mogą obejmować przygotowanie i testowanie prototypów, działania demonstracyjne, pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę. Dofinansowanie: 100% dla jednostek badawczych i innych non-profit; 70% pozostali uczestnicy. 2. H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage RIA – Research and Innovation Action – projekty badawczo-innowacyjne To przedsięwzięcia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.03.2018

Seminarium "Patent na sukces"

Urząd Patentowy RP oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach regionalnych pt. „Patent na sukces”, dotyczących szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony. Seminarium w Szczecinie odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

Seminaria mają za zadanie przybliżyć temat ochrony własności intelektualnej , w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach. Eksperci w przystępny sposób przedstawią między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Seminaria adresowane są w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym. Ogromnym atutem tych wydarzeń będzie wspólne uczestnictwo różnorodnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.03.2018

Oferty pracy dla młodych naukowców w ramach projektu multimedialnego realizowanego na Cyprze

Nowo powstałe centrum badawcze na Cyprze (The Research Centre on Interactive Media, Smart System and Emerging Technologies (RISE)) zlokalizowane w Nikozji prowadzi nabór młodych naukowców w ramach projektu Horyzont 2020 H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (faza 2 Teaming).

RISE jest wspólnym przedsięwzięciem gminy Nicosia (koordynator), Instytutem Informatyki Maxa Plancka (Niemcy), University College London (Wielka Brytania), oraz Cyprus University of Technology i Open University of Cyprus. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie 20 młodych naukowców spełniających poniższe kryteria: tytuł licencjata i / lub studia podyplomowe z akredytowanej instytucji (np. media interaktywne, informatyka, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, inżynieria komputerowa, elektrotechnika, psychologia, socjologia cyfrowa, projektowanie, fizyka, matematyka), doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenia w pracach badawczych oraz dorobek naukowy mile widziany, doświadczenie w przemyśle mile widziane, doświadczenia z pisaniem wniosków i dotacji mile widziane. Szczegółowych informacji w RCIiTT...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.03.2018

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW

Nabór wniosków w woj. zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma charakter ciągły i potrwa do 31 lipca 2018r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym.

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in: programy edukacyjne, kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej, audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje i sympozja, kongresy, studia podyplomowe, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym, budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, multimedia o tematyce ekologicznej. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Aktualne oferty w programie H2020 w marcu 2018r.

W załączniku znajdują się propozycje współpracy w ramach międzynarodowych projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w RCIiTT z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze