Seminarium "Patent na sukces"

Urząd Patentowy RP oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach regionalnych pt. „Patent na sukces”, dotyczących szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony. Seminarium w Szczecinie odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

Seminaria mają za zadanie przybliżyć temat ochrony własności intelektualnej, w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach. Eksperci w przystępny sposób przedstawią między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Seminaria adresowane są w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym. Ogromnym atutem tych wydarzeń będzie wspólne uczestnictwo różnorodnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).

Wiedza na temat powyższych zagadnień, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie są powszechnie dostępna i nie została także ujęta w dotychczas wydanych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminaria będą zatem okazją do uzyskania najnowszej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także umożliwią wymianę doświadczeń i zapoznanie się z praktycznymi aspektami omawianej problematyki.

Seminarium w Szczecinie odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, ul Jagiellońska 20-21, sala 116 TKALNIA. w godz. 9.00 -15.00. Program wydarzenia znajduje się w załączniku.

Seminaria wyznaczone zostały w 16 miastach w Polsce. Liczba miejsc na każdym z nich jest ograniczona, o rejestracji na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w seminariach. W  razie pytań prosimy o kontakt z Działem Wynalazczości i Ochrony Patentowej ZUT, tel. 91 4494357, e-mail: patenty@zut.edu.pl

Załącznik
Tagi
Szkolenia