TECHMATSTRATEG – III konkurs dotyczący nowoczesnych technologii materiałowych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o ogłoszeniu drugi konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG, którego celem jest transfer do otoczenia społeczno- gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Zakres tematyczny obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych:    
1.    Technologie materiałów konstrukcyjnych.
2.    Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
3.    Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
4.    Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych – min 3 podmioty, max 7 podmiotów oraz:
•    liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo; 
•    w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa; 
•    przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą być zarejestrowane i prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 197 mln PLN na realizację projektów w ramach programu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 mln PLN.

Nabór wniosków za pomocą systemu elektronicznego będzie prowadzony do 30 marca 2020 r.
Szczegółowe informacje oraz zakres tematyczny Programu dostępne są na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest p. Agnieszka Kasprowiak, e-mail: Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.

Komentarze