Strategia na Horyzont 2020 – indywidualne konsultacje

20 listopada 2018 r. odbyło się ważne wydarzenie pn. „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020. Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynaradawiania jednostek naukowych” z udziałem władz zachodniopomorskich uczelni oraz dyrekcji i przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Spotkanie poświęcone było budowaniu strategii umiędzynaradawiania jednostek naukowych z wykorzystaniem działań finansowanych z programów ramowych badań i innowacji UE (w kontekście ustawy 2.0 oraz kolejnej oceny parametrycznej), w tym mających na celu:

  • zwiększenie potencjału badawczego jednostek poprzez realizację prestiżowych międzynarodowych grantów naukowych, takich jak projekty European Research Council,
  • zwiększenie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej doktorantów oraz pracowników naukowych poprzez udział w sieciach innowacyjno-szkoleniowych, sieciach wymiany pracowników oraz poprzez stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie,
  • umiędzynarodowienie studiów doktoranckich poprzez tworzenie wspólnych europejskich programów doktoranckich we współpracy z jednostkami z zagranicy z sektora akademickiego i pozaakademickiego, oraz
  • zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w programie Horyzont 2020 m.in. poprzez angażowanie się w inicjatywy: „Spreading excellence and widening participation” – Teaming, Twinning oraz ERA Chairs.

Ponadto, przedstawiona została wstępna koncepcja 9. Programu Ramowego UE na lata 2021-2028 oraz stanowisko polskich ekspertów w sprawie 9. PR UE.

Prezentacje z 20 listopada 2018 r.:

  1. Analiza udziału zachodniopomorskich uczelni w H2020, tworzenie strategii umiędzynarodowienia, nowe możliwości w H2020, krajowe instrumenty wsparcia, co nas czeka w 9. PR UE
  2. Wsparcie RPK Szczecin w regionie zachodniopomorskim
  3. Nowe zasady wynagradzania
  4. Działania MSCA jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia badań naukowych
  5. Granty ERC – wsparcie liderów
  6. Doświadczenia w realizacji projektów w ramach Horyzontu 2020 oraz ocenie wniosków projektowych

Osoby, które nie miały okazji uczestniczyć w wydarzeniu, serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE mieszczącego się w siedzibie RCIiTT ZUT w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 20-21, p. 108-109 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. Kontakt: Angelika Łysiak, alysiak@zut.edu.pl, 91 449 47 23.