Rozwój kariery międzynarodowej w oparciu o stypendium MSCA IF

Głównym mechanizmem finansowania stypendiów międzynarodowych w ramach programu Horyzont 2020 są działania Marii Skłodowskiej –Curie (MSCA). Powstały one w celu rozwoju międzynarodowej kariery naukowej oraz promocji i doskonalenia badań naukowych na całym świecie.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe kierowane są do naukowców posiadających stopień naukowy doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie badawcze (w pełnym wymiarze czasu pracy).  Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim  w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości.

W ramach stypendiów indywidualnych wyróżnia się stypendia:

European Fellowships (EF),  które realizowane są w Europie, okres finansowania to 1-2 lata. Ten rodzaj stypendiów może posłużyć do wznowienia kariery naukowej po dłuższej przerwie, np. związanej z urlopem macierzyńskim (Career Restart Panel) lub może pomóc w powrocie naukowca do pracy na Starym Kontynencie po okresie spędzonym poza Europą (Reintegration Panel).

Global Feelowship (GF) dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim, a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (można grant realizować także w Polsce).

W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

Granty MSCA Widening Fellowships (WF) są szansą dla polskich uczelni na powiększenie swoich zespołów badawczych o obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również polscy naukowcy, którzy przez dłużysz czas przebywali za granicą.

Wnioski w ramach MSCA IF oraz MSCA WF mogą składać naukowcy wspólnie z wybraną instytucją goszczącą za pomocą portalu Participant Portal. Termin składania wniosków mija 12 września 2018 r.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach działań MSCA IF lub MSCA WF zapraszamy do kontaktu z RCIiTT z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.