Programy Pracy na lata 2021-2022 w Horyzoncie Europa oficjalnie ogłoszone!

Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz harmonogramem poszczególnych elementów programów ramowych, a przede wszystkim z tematami i konkursami, do których można aplikować. Dzięki temu mogą Państwo zaplanować swój udział w Horyzoncie Europa – jakie działania będą dla Państwa najbardziej atrakcyjne, w co warto się zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski.

Na portalu Funding & tender opportunities Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone, oficjalne wersje Programów Pracy dla najważniejszych komponentów programu Horyzont Europa, tj.:

  • Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) - program wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Podstawą tego programu jest międzynarodowa mobilność naukowców;
  • Infrastruktury Badawcze (Research Infrastructures) – granty w tym zakresie mają przyczynić się do zapewnienia dostępu i rozwoju różnorodnych infrastruktur badawczych, np.: laboratoriów, banków danych, bibliotek i zbiorów naukowych. Program Pracy dla Infrastruktur Badawczych przedstawia szczegółowo tematykę konkursową, wskazującą na jakie projekty, działania i efekty nastawiona jest Komisja Europejska w tym zakresie;
  • poszczególne klastry w Horyzoncie Europa (6 klastrów) – w ramach klastrów ogłaszane są konkursy na badania i innowacje we wskazanych obszarach tematycznych. To właśnie ta część zapewnia najwięcej szans partycypacji i realizacji projektów;
  • Europejskie Ekosystemy Innowacji (European Innovations Ecosystems, EIE) – celem zaproponowanych w tym obszarze działań jest umocnienie i lepsze połączenie wydajnych ekosystemów innowacji, aby wspierać rozwój firm i pobudzać innowacje. W Programie Pracy zaprezentowano konkretne tematy projektów, jednak wachlarz możliwych działań jest bardzo szeroki;
  • Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Widening participation and strengthening the European Research Area) – działania w tej części programu Horyzont Europa mają wspomóc kraje o dotychczasowym skromniejszym udziale w programach ramowych, aby zwiększyć ich możliwości partycypacji, a także przyczynić się do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W tym Programie Pracy znajdziemy takie działania jak Twinning, Teaming czy ERA, ale także konkursy na konkretne projekty przyczyniające się do wzmacniania badań i innowacji w Europie czy wsparcia udziału mniej zaangażowanych do tej pory państw;
  • Misje (5 misji) – mają zapewnić rozwiązanie najważniejszych wyzwań stojących przed Europą poprzez szereg połączonych ze sobą działań, skupionych na jednym celu. W Programie Pracy wskazano konkursy o określonej tematyce, mające na celu wsparcie realizacji misji.

Programy Pracy dla każdego z przedstawionych elementów znajdą Państwo w zakładce Reference Documents na portalu Funding & tender opportunities. 

Już teraz warto zaznajomić się z planowanymi działaniami na lata 2021-2022 i przygotować się do składania wniosków. Rozpoczęcie naboru wniosków projektowych wielu konkursów zaplanowane jest już na przyszły tydzień. Natomiast jego zakończenie w niektórych przypadkach może mijać już we wrześniu, dlatego niezwykle ważne jest zapoznanie się z ramami czasowymi przewidzianymi w poszczególnych konkursach.

Dla tych Państwa, którzy zechcą przystąpić do programu Horyzont Europa i złożyć wniosek projektowy oferujemy pomoc w znalezieniu partnerów do stworzenia konsorcjum, tj. pomoc przy zamieszczeniu oferty pod konkretnym konkursem na portalu Funding & tenders. Przypominamy również o możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej. Eksperci biorą udział w ocenie złożonych wniosków, co stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy o tym, jak powinien on prawidłowo wyglądać i może pomóc w zdobyciu środków na własne projekty.

 Więcej informacji na temat Programów Pracy i działań w Horyzoncie Europa udzielą Państwu konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego:

 

Komentarze