Ostatnie konkursy Twinning i ERA Chairs w Horyzoncie 2020: większy budżet, większe szanse

Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Programu Pracy dla obszaru „Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa”, która zawiera zasady konkursów Twinning oraz ERA Chairs obowiązujące wnioskodawców w 2019 r. Zgodnie z nim, nabory zostaną otwarte 24 lipca 2019, a zamknięte 14 listopada 2019.

Projekty typu Twinning mają na celu rozwój potencjału naukowego i administracyjnego jednostki koordynującej w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z doświadczonymi partnerami zagranicznymi w ramach konsorcjum. Ideą konkursów ERA Chairs jest wspieranie jednostki kadrą naukową poprzez zatrudnienie wybitnego naukowca (ERA Chair holdera), który utworzy nowy zespół badawczy lub katedrę.

Nowe warunki konkursów:

  • całkowity budżet WIDESPREAD-05-2020: Twinning wyniesie 69 mln euro, co pozwoli Komisji Europejskiej sfinansować ponad 70 projektów Twinning (dla porównania: w 2018 r. zostało sfinansowanych 30 projektów);

  • całkowity budżet WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs wyniesie 50 mln euro, co pozwoli Komisji Europejskiej sfinansować 20 projektów ERA Chairs (dla porównania: w 2018 r. zostało sfinansowanych 12 projektów);

  • kryterium selekcji oparte na równowadze geograficznej – spośród wniosków, które podczas oceny merytorycznej uzyskają taką samą liczbę punktów, wyżej na liście rankingowej znajdą się wnioski z krajów, z których w tej edycji konkursów nie ma wyżej ocenionych wniosków. (Przykład: jeżeli na liście rankingowej jest projekt z kraju X oceniony na 15 pkt., a dalej jest projekt z tego samego kraju X z 14,5 pkt. i projekt z Polski też z 14,5 pkt., to projekt z Polski jest wyżej w rankingu niż projekt z kraju X, gdyż kraj X już ma projekt wyżej oceniony).

Nowe elementy w projektach Twinning i ERA Chairs:

  • kwalifikowalne koszty materiałów i aparatury do 10% wartości projektu;
  • w projektach ERA Chairs - dodatkowy pakiet pracy (Work Package) lub zadanie (Task) ukierunkowane na rozwój jednostki koordynatora w zakresie zarządzania projektami i przygotowywania wniosków projektowych;
  • w projektach Twinning - dodatkowy pakiet pracy (Work Package) lub zadanie (Task) ukierunkowane na rozwój młodych naukowców (Early Stage Researchers) w jednostce koordynatora;
  • Twinning – budżet projektu do 900 tys. euro;
  • ERA Chairs – okres realizacji projektu do 6 lat.

Szczegółowych informacji na temat konkursów Twinning oraz ERA Chairs udziela nasz konsultant ds. programów badawczych UE, p. Agnieszka Korpal: akorpal@zut.edu.pl lub 91 449 45 49.

Komentarze