Kurs na MOOC

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłosiło konkurs pn. „Kurs na MOOC”, który dotyczy stworzenia oraz realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku:

 • Projekt obejmie swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
  • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia,
  • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
 • Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.
 • Wnioskodawca we wniosku prezentuje cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia.
 • We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji.
 • Wydział/wydziały uczelni, który będzie/będą realizować działania w ramach projektu nie mogą mieć w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, na których będą realizowane działania w ramach projektu.
 • Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200 PLN. 
 • Wydatki muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku nr 7 do tego regulaminu (standard kosztów).
 • Projekt może trwać nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Wymagany wkład własny to 3% wartości projektu.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. i należy je składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne na stronie NCBR

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z p. Marzeną Pietrzyk, tel. 91 449 48 85 e-mail mpietrzyk@zut.edu.pl.