Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW

Nabór wniosków w województwie zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma charakter ciągły i potrwa od 7 stycznia do 31 lipca 2019 lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in:

 • programy edukacyjne,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne,
 • publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
 • bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej,
 • audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
 • kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,
 • seminaria, konferencje i sympozja, kongresy,
 • studia podyplomowe,
 • konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,
 • budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół  w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej,
 • multimedia o tematyce ekologicznej.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminie naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Szczegółowych informacji  udziela opiekun konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT: Martyna Bober, e-mail: mbober@zut.edu.pl; tel. 91 449 44 69.