Konkurs w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia

16 lipca 2018 r. NCBR ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z województwem łódzkim pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Całkowity budżet inicjatywy to 100 mln zł.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe spełniające wszystkie poniższe warunki:
- co najmniej jedno przedsiębiorstwo będące członkiem konsorcjum ma swoją siedzibę w województwie łódzkim,
- liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo,
- liczba członków konsorcjum nie przekracza 5,
- konsorcjum realizować będzie projekt poza woj. mazowieckim.

Wspólne Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie badań przemysłowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia w aspekcie zmieniających się trendów demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Obszary tematyczne:
I. Opracowanie rozwiązań poprawiających skuteczność profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób istotnych z punktu widzenia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się.
II. Opracowanie leków i wyrobów medycznych zwiększających szanse obywateli na aktywne i zdrowe starzenie się.
III. Stworzenie i rozwój narzędzi informatycznych, w szczególności opartych o big data, wspomagających profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się obywateli.
IV. Okołomedyczne rozwiązania technologiczne poprawiające jakość i stan zdrowia osób w procesie starzenia się oraz zapewniających aktywny i zdrowy proces starzenia się.

Wnioski będzie można składać od 14 sierpnia do 12 października br.

Zainteresowanych udziałem w ww. konkursie zapraszamy do kontaktu z p. Izabelą Próchnicką, izabela.prochnicka@zut.edu.pl lub 91 449 40 91.