Inicjatywa CORNET - nabór wniosków w 29 konkursie

Trwa nabór wniosków do 29. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR.

Nabór wniosków będzie trwał do 25 marca 2020 r.

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu:
•    w wersji elektronicznej do 25 marca 2020 r. 
•    w wersji papierowej do 30 marca 2020 r. 
 

Szczegółowe informacje są dostępne na  stronie internetowej NCBiR lub u p. Agaty Skrobek, e-mail: Agata.Skrobek@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.

Komentarze