Europejska Przestrzeń Badawcza – dotychczasowe osiągnięcia

EuropejskaLogo Europejskiej Przestrzeni Badawczej Przestrzeń Badawcza (ang. European Research Area, ERA) jest głównym polem prowadzenia polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie jednolitego obszaru badań pozwalającego na swobodny przepływ osób (naukowców), wiedzy i technologii. Jej wdrożenia opiera się na dokumencie ERA Roadmap 2015-2020 i krajowych planach działań, w których państwa członkowskie oraz kraje stowarzyszone przedstawiły swoje cele oraz zamierzone inicjatywy w tym zakresie. Podejmowane są one w ramach sześciu obszarów priorytetowych dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej:

 1. zwiększenie skuteczności krajowych systemów badawczych,
 2. a. optymalizacja współpracy i konkurencji transnarodowej,
 3. b. infrastruktury badawcze,
 4. otwarty rynek pracy dla badaczy,
 5. równość płci i uwzględnianie aspektu płci w dziedzinie badań,
 6. optymalny przepływ wiedzy naukowej, dostęp do niej i jej transfer,
 7. współpraca międzynarodowa.

Powstanie ERA przyczyniło się między innymi do:

 1. opracowania ponad pięćdziesięciu Europejskich Infrastruktur Badawczych (ang. European Research Infrastructures), z których 37 zostało już wdrożonych w dziedzinach takich jak: energia, środowisko, zdrowie, innowacje społeczne i kulturalne;
 2. powstania i rozwój sieci EURAXESS – Researchers in Motion, ogromnej europejskiej inicjatywy, w której skład wchodzi 40 państw (również spoza UE), która ma na celu dostarczanie informacji o możliwościach rozwoju kariery naukowej w całej Europie;
 3. wypracowania Europejskiej Karty Naukowca, ustanawiającej ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców;
 4. stworzenia europejskiej Strategii HR dla naukowców, która wspiera instytucje badawcze i organizacje finansujące badania we wdrażaniu Karty i Kodeksu Postępowania - jednych z najważniejszych dokumentów europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie;
 5. powstania w 2018 r. Europejskiej Otwartej Chmury Naukowej (ang. European Open Science Cloud, EOSC), platformy współpracy dla europejskich zespołów naukowo-badawczych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.