Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

luty 2019

28.02.2019

DIALOG – konkurs na wsparcie działań między nauką a gospodarką

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019. Na wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej przeznaczonych zostanie 20 mln zł.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w trzech obszarach: Doskonałość naukowa umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie, identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki; Nauka dla innowacyjności poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.02.2019

Zaproszenie do udziału w webinarium pn. IP in EU-funded Projects

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącym praw własności intelektualnej w programie Horyzont 2020 organizowanym przez European IPR Helpdesk.

Przedmiotem spotkania będą podstawowe zagadnienia dotyczące własności intelektualnej (Intellectual property – IP) i sposób, w jaki należy je stosować w projektach badawczych finansowanych przez UE. Zasygnalizowane zostaną również elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w ramach programu Horyzont 2020, w tym m. in.: - jakie aspekty IP i na jakich etapach projektu należy uwzględnić, - w jaki sposób zdefiniować własność wyników, - zasady udzielania praw dostępu. Webinarium odbędzie się w dniu 27 marca 2019 w godz. 10.30-12.00. Udział w wydarzeniu est bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja , która zostanie otwarta na 3 tygodnie przed wydarzeniem.» Czytaj dalej
Szkolenia
26.02.2019

Kowieński Uniwersytet Technologiczny na Litwie poszukuje kierownika projektu ERA-Chairs

Wydział Ekonomii i Biznesu Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego ogłosił nabór na stanowisko kierownika projektu IN4ACT ERA Chair w zakresie wpływu czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) na zarządzanie i ekonomię.

Projekt trwa od 2018 do 2023 roku i jest finansowany z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 . Wysokość grantu to 2.49 mln EUR. Głównym celem projektu jest wprowadzenie zmian na Wydziale Ekonomii i Biznesu KTU poprzez zwiększenie jakości badań i wpływu społeczno-gospodarczego oraz poprawę jego międzynarodowej reputacji i atrakcyjności dla utalentowanych naukowców z innych krajów. Wyłonionemu kandydatowi KTU oferuje między innymi: - tytuł profesorski, - 4 letnią umowę o pracę na pełny etat od 1 października 2019 , - wynagrodzenie w wysokości 6,490.63 EUR/miesiąc (77,887.56 EUR/rok). Kierownik projektu, w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu, będzie miał możliwość zatrudnienia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.02.2019

Katalog konkursów 2019-2020 w obszarze Social Sciences and Humanities Programu Ramowego Horyzont 2020

Tematy związane z SSH można znaleźć we wszystkich priorytetach Horyzontu 2020 - od Doskonałej bazy naukowej (Excellence Science) poprzez Wiodącą pozycję w przemyśle (Industrial Leadership) aż po Wyzwania społeczne (Societal Challenges).

W celu ułatwienia identyfikacji zakresu wymaganych prac badawczych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w ramach projektu Net4Society , opracowano katalog zawierający listę i opisy tematów opublikowanych w konkursach, w których badania SSH stanowią ważny element projektów. Ponad to w powyższym dokumencie wymieniono aktualne możliwości finansowania. Jest to nowa wersja katalogu , uzupełniona o tematy konkursów 2019 opublikowane wraz z ubiegłoroczną aktualizacją Programów Prac.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.02.2019

Ruszył nabór do nowego programu wsparcia start-upów – Szczecin_Up!

Bezpłatne wsparcie mentorów, doradców, dostęp do know-how oraz specjalistycznych szkoleń i warsztatów – to oferta dla młodych przedsiębiorców, z której będą mogli skorzystać w ramach programu Szczecin_Up!. Dzięki podjętej współpracy z mentorami, osoby biorące udział w projekcie będą miały szansę na dopracowanie swojego modelu biznesowego i jego dalszy rozwój. Program zakłada również nagrodzenie najlepszych start-upów oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na rynki krajowe i zagraniczne.

Nabór ruszył 21 lutego i potrwa do 4 marca br. Organizatorem programu jest Urząd Miasta Szczecin. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT jest Partnerem tej inicjatywy.» Czytaj dalej
Inkubator
22.02.2019

Konkursy Horyzont 2020 z dziedziny ICT

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych organizowanymi w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Tematy konkursowe ICT obejmują m. in.: kluczowe technologie prorozwojowe mikro- i nanoelektronikę oraz fotonikę, elektronikę, mikrosystemy, sieci, robotykę, przetwarzanie danych i interfejsy człowiek-maszyna oraz przyszłe i powstające technologie w sektorze prywatnym i publicznym.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.02.2019

Stypendia dla szczecińskich studentów i doktorantów

Od 1 do 8 marca 2019 r. można składać wnioski w XVIII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Przyznawane stypendia mają wspierać edukację i prowadzenie badań na preferowanych kierunkach oraz w wybranych dyscyplinach naukowych. Dodatkowo, mają on przeciwdziałać odpływowi utalentowanych młodych ludzi ze Szczecina oraz pomóc w przyciągnięciu osób spoza tego miasta.» Czytaj dalej
Inkubator
18.02.2019

Horyzont 2020 dla biotechnologów, nanotechnologów i nie tylko!

Przedstawiamy aktualne możliwości finansowania wniosków projektowych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 w następujących obszarach: nanotechnologia, zaawansowane materiały, biotechnologia, zaawansowane wytwarzanie i przetwarzanie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym PR UE, gdzie uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania w zakresie zasad aplikowania o wsparcie, wymagań stawianych przez Komisję Europejską oraz procedury przygotowywania wniosków projektowych. Poniżej przedstawiamy aktualne projekty: HumanitarianAid-EICPrize-2020 : EIC Horizon Prize for 'Affordable High-Tech for Humanitarian Aid'. Termin składania wniosków: 15 stycznia 2020. EICPrize-2018 : EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for eVehicles'. Termin składania wniosków: 17 grudnia 2020. DT-NMBP-12-2019 : Sustainable Nano-Fabrication. Termin składania wniosków: 3 września 2019. NMBP-34-2019 : In support of documentary standards. Termin składania wniosków: 3 września 2019. LC-BAT-1-2019 : Strongly improved, highly performant and...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.02.2019

Eksperci o grantach z Horyzontu 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Enterprise Europe Network zrealizowała cykl filmów dotyczący programów ramowych.

W części cyklu poświęconej Horyzontowi 2020 eksperci KPK PB UE wyjaśniają podstawowe zasady realizacji i finansowania projektów. Tłumaczą także, dlaczego warto skorzystać z Instrumentu MŚP oraz w jaki sposób starać się o grant Marii Skłodowskiej-Curie. Tematy odcinków: Podstawowe zasady realizowania projektów w H2020 : typy projektów skierowane do przedsiębiorstw oraz sposób ich realizacji. Zasady finansowania projektów w programie H2020 : typy kosztów, wykazywanie kosztów pośrednich, kwalifikowalność VAT, wysokość dofinansowania ze strony KE, płatność na rzecz konsorcjum oraz źródła informacji. Współpraca naukowa finansowana przez KE – granty MSCA : zasady pozyskiwania grantów, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Dlaczego warto zdobyć grant...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.02.2019

Spotkanie Eksperckie pn. Wszystko, co należy wiedzieć o transgranicznej opiece zdrowotnej

W imieniu Punktu Kontaktowo-Doradczego dla polskich i niemieckich obywateli zapraszamy na spotkanie poświęcone wyzwaniom jakie niesie transgraniczna codzienność, w tym opieka zdrowotna.

Spotkanie Eksperckie pn. Wszystko, co należy wiedzieć o transgranicznej opiece zdrowotnej odbędzie się 5 marca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie naszego Centrum. Celem niniejszego spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z przepisami, możliwościami i wymaganiami związanymi z opieką zdrowotną w ujęciu transgranicznym, tj. polsko-niemieckim. W roli ekspertów wystąpią przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się prowadzeniem spraw w ww. zakresie, tj. z polskiej strony: Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz niemieckich kas chorych: DAK-Gesundheit oraz AOK Nordost - Die Gesundheitskasse. W programie przewidziany jest także czas na merytoryczną rozmowę między specjalistami z udziałem zainteresowanych osób, która...» Czytaj dalej
Szkolenia
15.02.2019

Konkurs 1/4.1.4/2019/ POIR - konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych. W ramach konkursu
o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liderem projektu może być przedsiębiorca lub jednostka naukowa. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację . Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego od 4 marca do 30 kwietnia 2019. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (wyłącznie z kategorii regionów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

Spotkania brokerskie i dzień informacyjny Bio-based Industries Joint Undertaking

12 kwietnia 2019 w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone konkursowi BBI JU, który jest zaplanowany na 2019 rok w obszarach biotechnologii i bezpieczeństwa żywnościowego.

W ramach konkursu będzie można wnioskować o realizację projektów z 21 tematów , na łączną planowaną kwotę 135 milionów euro . Wydarzenie składa się z dwóch sesji: Sesja poranna będzie dotyczyć zasad aplikowania oraz przygotowywania wniosków projektowych. Sesja popołudniowa zostanie poświęcona bezpośrednim spotkaniom z przedstawicielami BBI JU i innymi interesariuszami, którzy w sposób szczegółowy odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników wydarzenia. Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora wydarzenia.» Czytaj dalej
Programy Badawcze