Ogłoszenie o konkursie na inkubację nr 1/AIP/IP/2020

INKUBATOR_0.png

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Preinkubacji i Inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT (dalej Regulamin).

Konkurs na inkubacje skierowany jest do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata i dotyczy usługi inkubacji, która wiąże się m.in. z udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 3 do 28 sierpnia 2020 r. wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Zgłoszenie można dokonywać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: innowacje@zut.edu.pl lub
  2. osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 003 (parter), w dni robocze w godz. 7.30-15.30.
Harmonogram konkursu na inkubację nr 1/AIP/IP/2020:
L.p Etapy konkursu na inkubację Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Nabór zgłoszeń do konkursu na inkubację 03.08.2020 28.08.2020
2 Ocena formalna* 28.08.2020 31.08.2020
3 Ocena merytoryczna - I etap** 31.08.2020 04.09.2020
4 Rozmowy z kandydatami - II etap*** 07.09.2020 18.09.2020
5 Powiadomienie o wynikach rekrutacji 21.09.2020 21.09.2020
6 Podpisanie umów o inkubację**** 28.09.2020 30.09.2020
7 Spotkanie informacyjne 30.09.2020 30.09.2020
8 Przekazanie pomieszczeń biurowych 01.10.2020 01.10.2020

*Ocena formalna polega na weryfikacji spełnienia przez kandydata kryteriów dostępu zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu.
**Etap I - ocena merytoryczna polega na niezależnej ocenie przez komisje rekrutacyjną opisów zawartych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z § 11 ust. 4 Regulaminu.
***Etap II – rozmowy z kandydatami, podczas których komisja rekrutacyjna ocenia według kryteriów wskazanych w Formularzu oceny kandydata, zgodnie z § 11 ust. 7 Regulaminu.
****Po uzyskaniu przez kandydata wymaganej liczby punktów z I i II etapu konkursu, podpisywana jest umowa o inkubację.

Przed przystąpieniem do konkursu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją.

Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela pani Magdalena Ostrowska: tel. 91 449 43 58, e mail: Magdalena.Ostrowska@zut.edu.pl.

Tagi
Inkubator
Komentarze