Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Lidera zadań

W związku z realizacją przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia
Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie na okres 4 lat jako Lidera zadań 2, 3 (częściowo), 4 i 6 w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet (szkolenia/ warsztaty dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej)
w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet.
2. Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które:
a)    posiadają wykształcenie wyższe;
b)    posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń/warsztatów dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej;
c)    posiadają wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre w biznesie oraz administracji publicznej;
d)    wykazują znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz wytycznych programowych POWER
e)    zadeklarują gotowość realizacji zadań przez cały okres realizacji projektu, tj. w latach 2018-2022;
f)    posiadają znajomość systemu SL2014, systemu Windows® oraz pakietu biurowego Microsoft® Office.
3. Zakres zadań:
a)    Realizacja działań przewidzianych dla wskazanych zadań (w tym wykorzystanie budżetu zgodnie z przeznaczeniem) obejmujących organizację następujących warsztatów/szkoleń:
•    Sposoby efektywnego uczenia się 4h, 3 edycje x 4 grupy po 60 os.
•    Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 4h, 3 edycje x 4 grupy po 60 os.
•    Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 4h, 3 edycje x 5 grup po 60 os.
•    ABC przedsiębiorczości 6h, 3 edycje x 6 grup po 50 os.
•    Podstawy kreatywnego myślenia 6h, 3 edycje x 7 grup po 25 os.
•    Zasady tworzenia mat. dydaktycznych w otwartym dostępie 2h, 3 edycje x 2 grupy po 40 os.
•    Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 7h, 4 edycje x 2 grupy po 30 os.
•    Efekty kształcenia w programie studiów 7h, 4 edycje x 2 grupy po 30 os.
•    Wspieranie studiów doktoranckich 7h, 4 edycje x 1 grupa 20 os.
•    Nowe techniki prezentacji 8h, 4 edycje x 2 grupy po 30 os.
•    Rozwój kompetencji miękkich 14h, 4 edycje x 2 grupy po 30 os.
•    Projektowanie materiałów e-learningowych - 14h, 4 edycje x 1 grupa 30 os.
•    Kurs dla kierowników projektów 3h, 4 edycje x 4 grupy po 10 os.
•    Front office uczelni - profesjonalna obsługa dziekanatu / sekretariatu 8h, 4 edycje x 1 grupa 30 os.
•    Obsługa studenta zagr. 20h, 4 edycje x 1 grupa 15 os.
•    Stosowanie przepisów kodeksu postęp. adm. w sprawach studenckich i doktoranckich 12h, 4 edycje x 1 grupa 15 os.
b)    Kontakt z wykonawcami wraz z przygotowaniem umów.
c)    Dokonywanie zakupów i usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnie z ustawą PZP i zasadami realizacji projektu.
d)    Potwierdzanie wydatków dotyczących wskazanych zadań.
e)    Przygotowywanie opisu faktur dot. danego zamówienia.
f)    Terminowe przygotowywanie dokumentów finansowych/materiałów z postępu prac merytorycznych ze wskazanych zadań, a następnie przekazywanie ich do finansowego managera/asystenta managera projektu niezbędnych do opracowania wniosków o płatność.
g)    Przygotowywanie dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. oświadczenia uczestników).
h)    Obsługa systemu SL2014 (zakładka: Monitorowanie uczestników, Baza personelu)
i)    Monitorowanie i nadzór nad osiągnięciem przypisanych wskaźników we wskazanych zadaniach i przekazywanie danych w tym zakresie na potrzeby sporządzenia wniosków o płatność.
j)    Promocja i dokumentowanie działań promocyjnych.
4. Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r.
5. Kryteria oceny ofert:
a)    Deklarowana kwota miesięcznego wynagrodzenia – 75 % oceny
b)    Deklaracja dotycząca dyspozycyjności w okresie trwałości projektu – 25 % oceny
6. Wymagane dokumenty:
a)    CV;
b)    Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określone pkt. 2 lit. a-c, e;
c)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
7. Składanie ofert:
Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: mpietrzyk@zut.edu.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin, pok. 121.
Termin nadsyłania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz.15:00.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.