Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0”

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem oferty:

  • Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.
  • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2020.
  • Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:
  1. 80 000, 00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta
  2. 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
  • W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. Jest studentem studiów I/II stopnia.
  2. Posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
  3. Posiada opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej..

Wysokość dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowalnych.

Oferty można składać do dnia 28 czerwca 2019.

Szczegółowych informacji udziela p. Marzena Pietrzyk, e-mail: mpietrzyk@zut.edu.pl, tel. 91 449 4885.