VI polsko-izraelski konkurs na projekty B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Israel Innovation Authority prowadzą nabór projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest stworzenie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowania komercyjnego. Tematyka składanych wniosków może dotyczyć dowolnych obszarów.

Konsorcja projektowe powinny obejmować, co najmniej jedno izraelskie i jedno polskie przedsiębiorstwo. Udział jednostek naukowych jest również mile widziany, w roli dodatkowego uczestnika lub podwykonawcy, zgodnie z regulaminem finansowania dane kraju. 

Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być następujące podmioty:

  1. mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, lub
  2. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, tj. co najmniej jeden podmiot będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • badania aplikacyjne – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • prace rozwojowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w VI konkursie polsko-izraelskim wynosi 2 000 000 zł. Dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł.

Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie NCBR.