TECHMATSTRATEG – I konkurs dotyczący nowoczesnych technologii materiałowych

Został ogłoszony pierwszy konkurs w ramach Programu TECHMATSTARTEG.

Został ogłoszony pierwszy konkurs w ramach Programu TECHMATSTARTEG, którego celem jest transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu. Uczestnikiem programu może być konsorcjum naukowe składające się z minimum 3 a maksymalnie 7 jednostek organizacyjnych, w skład których wchodzą co najmniej 2 jednostki naukowe oraz co najmniej 1 przedsiębiorca.

Tematyka konkursu obejmuje trzy strategiczne obszary problemowe:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju przeznaczyło 150 mln zł na realizację projektów w ramach programu.

Nabór wniosków za pomocą systemu elektronicznego będzie prowadzony od 15 września do 28 października 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz zakres tematyczny Programu dostępne są na stronie NCBR oraz w Regulaminie.

Galeria
Komentarze