TEAM-NET – program finansujący interdyscyplinarne badania naukowe

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków do programu TEAM-NET, w ramach którego będzie można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, kierowanych przez wybitnych naukowców, realizujących na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze. Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych, wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych.

Wnioskodawcą w programie może być:

  • podmiot prawny reprezentujący jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Kierownikiem projektu;
  • konsorcjum składające się z kilku podmiotów prawnych reprezentujących jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Koordynatorem konsorcjum.

Wniosek może być złożony przez co najmniej 3 a maksymalnie 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A” lub „A+”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Jednostki składające projekt muszą reprezentować łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki. W skład konsorcjum powinny wchodzić podmioty z przynajmniej dwóch województw. Budżet projektu to maksymalnie 3,5 mln zł na zespół (przy założeniu maksymalnej liczby zespołów badawczych, można otrzymać finansowanie w wysokości maksymalnie do 21 mln zł). Finansowanie może być przyznane na okres od 3 do 4 lat.

Przewidywany termin naboru wniosków: 1 – 31 października 2018 r. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej FNP.