SONATINA 3 – konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców!

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu Sonatina 3 jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wniosek może złożyć osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019.

Finansowanie może być przeznaczone na:

  • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
  • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
  • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:
    • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą: 12.000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
    • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony: od 1.000 zł do 10.000 zł, zgodnie ze określonymi stawkami.

Do konkursu Sonatina 3 mogą być zgłaszane wnioski, które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Ocena wniosków jest dwustopniowa: I etap - ewaluacja prowadzona przez dwóch Ekspertów oraz decyzja Zespołu Ekspertów o skierowaniu do II etapu oceny. II etap – ocena przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych oraz rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu i ustalenie listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów.

Nabór wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej trwa do 15 marca 2019 i prowadzony jest przez system OSF.

Czas trwania projektu to 24 lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz lista krajów, w których można planować staż w ramach konkursu SONATINA 3 dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.