„Silesia pod błękitnym niebem" - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w ramach programu POIR

NCBiR ogłosiło konkurs dla Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, w ramach którego można uzyskać wsparcie na badania przemysłowe.

Wnioski w konkursie mogą składać konsorcja obejmujące co najmniej jedną jednostkę naukową oraz jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo, a w jego skład może wejść maksymalnie 5 podmiotów. Konkurs wymaga uczestnictwa w konsorcjum co najmniej jednego podmiotu z siedzibą w Województwie Śląskim. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) oraz dotyczyć tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów należ składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP do 28 lutego 2019 r. (do godz. 12:00).

Informacji na temat konkursu udziela p. Agnieszka Kasprowiak, Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl, 91 449 40 91.

Komentarze