Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w programie Promesa MKiDN. Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie wkładu własnego dla projektów, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich.

Wsparcie dotyczy projektów realizujących wyznaczone przez MKiDN zadania w obszarach, w tym również projektów składanych do programu Kreatywna Europa:

• ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;
• rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego;
• realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych;
• rozwoju społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury;
• rozwoju zasobów ludzkich oraz podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa..

Ponadto, wsparcie dotyczy projektów, na które nie zawarto jeszcze wiążącej umowy o dofinansowaniu projektu ze środków europejskich.

O wsparcie dla wkładu własnego mogą ubiegać się polscy wnioskodawcy oraz partnerzy w projektach programu Kreatywna Europa:

• państwowe instytucje kultury;
• samorządowe instytucje kultury;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe;
• publiczne szkoły artystyczne;
• państwowe uczelnie artystyczne.

Wnioskodawców programu Kreatywna Europa, którzy spełniają powyższe kryteria i którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do programu Kreatywna Europa, a nie podpisali jeszcze umów na realizację projektów ze środków europejskich, zachęcamy do korzystania ze wsparcia oferowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wnioski można składać do dnia 29 marca 2019