Projekt „Mistrzowie dydaktyki” w ramach programu POWER

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej.

Nauczyciele akademiccy będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London).
Kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w uczelniach polskich.

Oferty w ramach konkursu będą przyjmowane w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe warunki projektu pozakonkursowego dostępne są na stronie:

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem oferty:

  • Uczelnia może otrzymać środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów.
  • Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
  • Wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

-  są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni, którą reprezentują,

- posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),

-  posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

  • Wysokość dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowalnych.

Oferty składane są w formie dokumentu elektronicznego.  

Opiekun konkursu: Marzena Pietrzyk, mpietrzyk@zut.edu.pl; tel. 91 449 48 85.

Komentarze