Preselekcja do II konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) uruchomiło preselekcję do II polsko-chińskiego konkursu na wspólne projekty badawcze. Celem preselekcji jest wyłonienie przez NCBR wniosków, które w największym stopniu spełniają wymagania konkursu. Wnioski, które pozytywnie ukończą polską i chińską preselekcję zostaną dopuszczone do złożenia pełnej aplikacji w II polsko-chińskim konkursie bilateralnym.

Wnioski mogą składać publiczne i/lub prywatne podmioty, tj.: instytucje badawcze, instytucje szkolnictwa wyższego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność B + R. Wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w preselekcji jest posiadanie co najmniej jednego partnera po stronie chińskiej, którego dane (nazwa i dane kontaktowe) należy wykazać we wniosku.

Obszary tematyczne:
•    Technologie informacyjno-komunikacyjne;
•    Technologie energetyczne, w tym rozwój nowych źródeł energii, czyste technologie węglowe, zrównoważone wykorzystanie energii;
•    Technologie środowiskowe, inżynieria środowiskowa, zarządzanie zasobami wodnymi, technologie proekologiczne i zapobiegające wylesianiu;
•    Inżynieria materiałowa, biomateriały, nanomateriały, nieorganiczne materiały niemetalowe. 

Zgłaszane projekty powinny obejmować okres realizacji maksymalnie 36 miesięcy i maksymalną sumę kosztów kwalifikowanych na polskich wykonawców w wysokości 500.000 EUR.

Uzyskanie pozytywnej decyzji w preselekcji nie wiąże się z przekazaniem dofinansowania, jest natomiast niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku w drugim etapie konkursu. Termin naboru pełnych wniosków zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu preselekcji.

Nabór wniosków w preselekcji jest jednoetapowy i trwa do 27 listopada 2019 r. (do godz. 16:00), składa się je w wersji elektronicznej (aktywny PDF) na adres: chiny@ncbr.gov.pl.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

Komentarze