POLNOR CCS 2019 – konkurs z zakresu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w ramach funduszy norweskich i EOG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłosiło konkurs POLNOR CCS 2019.

Zakres tematyczny konkursu - wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym:
•    Pełna analiza łańcucha wartości
•    Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS
•    Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2
•    Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę
•    Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi.


Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu. Promotor projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa wniosek.


O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:
•    Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę
•    Przedsiębiorstwo
Dla jednostek naukowych poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, a dla przedsiębiorstw w zależności od rodzaju prac i wielkości przedsiębiorstwa – od 25% do 80% kosztów kwalifikowalnych.


Typy badań:
•    Studium wykonalności
•    Badania podstawowe - tylko do poziomu 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i wyłącznie w przypadku jeżeli ich wykonanie jest konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.
•    Badania przemysłowe 
•    Prace rozwojowe 
•    Prace przedwdrożeniowe w formie pomocy de minimis

Na dofinansowanie projektów w ramach obszarów tematycznych, wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 11 764 706 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym. Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem
Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 500 000 EUR, natomiast maksymalna 5 000 000 EUR. Maksymalny okres realizacji projektów – 3 lata.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r.


Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem systemu online
Termin zamknięcia konkursu upływa 12 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 CET.
Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR.
 

Komentarze