Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Pomoc w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych" przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • zakupu lub użytkowania aparatury specjalistycznej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych, w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich;
 • wykonania inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 i poz. 10);
 • wynajmu sali, zakupu usług cateringowych, materiałów biurowych lub promocyjnych, na potrzeby spotkań konsultacyjnych lub postępowań z udziałem społeczeństwa na potrzeby prac, o których mowa w pkt 2;
 • opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • realizacji działań ochronnych na morskich obszarach chronionych, w tym na obszarach NATURA 2000;
 • publikacji niezbędnych do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska morskiego;
 • tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego.

Pomoc w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych" przyznaje się na realizację operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych wnoszącej co najmniej 10 000 zł

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • urzędy obsługujące organy administracji morskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, poz. 1556 oraz z 2018 r. poz. 317);
 • stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz inne organizacje pozarządowe, realizujące statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 • jednostki naukowe realizujące statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarka morska, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 • szkoły wyższe oraz jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne powstałe na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.  U.  z  2017  r. poz. 2183 z późn. zm.);
 • podmioty realizujące zadania w zakresie parków narodowych, parków krajobrazowych lub obszarów NATURA 2000 zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Warunkiem przyznania pomocy podmiotom, o których mowa w punkcie 2 jest prowadzenie przez nie działalności statutowej w zakresie określonym w tym zapisie przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie5.

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo należy przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Należy pamiętać, że propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce "Rybołówstwo".

Więcej informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT: p. Agnieszka Kowalska, Agnieszka.Kowalska@zut.edu.pl, 91 449 44 69.