Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Pomoc w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski" przyznaje się na:

  • rozwój współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej;
  • opracowanie i wdrożenie rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych.

Pomoc w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski przyznaje się na realizację operacji, która otrzymała pozytywną opinię ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  • państwowe osoby prawne lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • szkoły wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r. do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo należy przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Należy pamiętać, że propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce "Rybołówstwo".

Więcej informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT: p. Agnieszka Kowalska, Agnieszka.Kowalska@zut.edu.pl, 91 449 44 69.