Ogłoszenie o konkursie na inkubację nr 1/AIP/IP/2021

konkurs (2)_0.png

 

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Zasad uczestnictwa w procesie preinkubacji i inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwane dalej Zarządzeniem).

Konkurs na inkubacje skierowany jest do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata i dotyczy usługi inkubacji, która wiąże się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 10.05.2021r. do 31.08.2021r. wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Zgłoszenie można dokonywać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: innowacje@zut.edu.pl lub
  •  osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 003 (parter), w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Poniżej ramowy harmonogram konkursu na inkubację nr 1/AIP/IP/2021:

L.p Etapy konkursu na inkubację Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Nabór zgłoszeń do konkursu na inkubację 10.05.2021 31.08.2021
2 Ocena formalna* 01.09.2021 01.09.2021
3 Ocena merytoryczna - I etap** 02.09.2021 07.09.2021
4 Rozmowy z kandydatami - II etap*** 08.09.2021 17.09.2021
5 Powiadomienie o wynikach rekrutacji 20.09.2021 20.09.2021
6 Podpisanie umów o inkubację**** 27.09.2021 30.09.2021
7 Spotkanie informacyjne 01.10.2021 01.10.2021
8 Przekazanie pomieszczeń biurowych 01.10.2021 01.10.2021


Szczegółowy zakres usług inkubacji, zasad konkursu i rekrutacji zostały przedstawione w Zarządzeniu.
*    Ocena formalna polega na weryfikacji spełnienia przez kandydata kryteriów dostępu zgodnie z § 11 ust. 3 Zarządzenia.
**    Etap I - ocena merytoryczna polega na niezależnej ocenie przez komisje rekrutacyjną opisów
        zawartych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z § 11 ust. 4 Zarządzenia.
***    Etap II – rozmowy z kandydatami polegają na ocenie przez komisję rekrutacyjną określonych
          kryteriów na Formularzu oceny kandydata, zgodnie z § 11 ust. 7 Zarządzenia.
****    Po uzyskaniu przez kandydata wymaganej liczby punktów z I i II etapu konkursu, podpisywana jest umowa o inkubację.

Tagi
Inkubator
Komentarze