M-ERA.NET 2 - konkurs z zakresu technologii materiałowych

Został uruchomiony nabór wniosków wstępnych do kolejnego konkursu w ramach programu M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Zakres tematyczny konkursu: 

  1. Modeling for materials engineering and processing,
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces,
  3. High performance composites,
  4. Functional materials,
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications,
  6. Materials for additive manufacturing.

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w programie. Mogą to być przedsiębiorstwa (MŚP i duże) jednostki naukowe itp.

Konkurs jest dwuetapowy. Nabór wniosków wstępnych trwa do 18 czerwca 2019, a pełnych do 19 listopada 2019.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na realizację badań, dodatkowo muszą złożyć do wniosek o dofinansowanie do jednej z polskich agencji: NCN lub NCBR.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,25 mln EUR. Warunkiem otrzymania finansowania z NCBR jest udział  jednostki naukowej wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Na stronie konkursu umieszczono również informacje pomagające w znalezieniu partnerów do wspólnego składania wniosków projektowych. Można skorzystać z Partner Search Facility oferowanego przez NMPTeAm4 oraz partner search tool oferowanego przez Enterprise Europe Network.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR, NCN oraz programu.