Legalny pobyt cudzoziemców a stan zagrożenia epidemicznego – komunikat Urzędu ds. Cudzoziemców

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z powyższym wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem poczty. W celu uniknięcia nielegalnego pobytu, cudzoziemcy którzy nie mogą opuścić terytorium Polski powinni złożyć wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (jest to jedyny wyznaczony operator w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe), przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu. Oznacza, to iż składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jak i o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny.

Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie będą wzywać po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów. 

Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz formularze wniosku można znaleźć na stronie Urzędu do Sproaw Cudzoziemców.

Informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz formularze dostępne są na stronie internetowej.
 

1896869_648616611866907_815833721_n.jpg

Komentarze