Konkursy SONATA BIS, MAESTRO oraz UWERTURA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do kolejnych edycji konkursów SONATA BIS, MAESTRO oraz UWERTURA. Naukowcy mogą pozyskać dofinansowanie na kwotę łączną 161 mln zł.

SONATA BIS 9

Celem konkursu jest utworzenie nowego zespołu badawczego.

Kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2014).

W ramach konkursu można zaplanować środki na:

 • zakup/wytworzenie aparatury naukowo-badawczej,
 • wynagrodzenie dla nowego zespołu badawczego (w tym stypendia dla studentów lub doktorantów),
 • inne koszty, niezbędne do realizacji projektu badawczego.

Projekt badawczy może trwać 36 miesięcy, 48 miesiące, 60 miesięcy.

MAESTRO 11

Celem konkursu MAESTRO 11 jest realizacja nowatorskich badań naukowych, istotnych dla rozwoju nauki, które będą wykraczały poza aktualny stan wiedzy i ich efektem mogą być odkrycia naukowe.

Do konkursu może być złożony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

 • opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikował co najmniej jedną monografię,
  • wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobył międzynarodową nagrodę lub wyróżnienie,
  • jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

W konkursie można otrzymać środki na:

 • wynagrodzenie dla zespołu badawczego (w tym stypendia dla studentów lub doktorantów),
 • zakup/wytworzenie aparatury naukowo-badawczej,
 • inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Okres realizacji projektu badawczego w konkursie MAESTRO 11 wynosi  36 miesięcy, 48 miesiące lub 60 miesięcy.

UWERTURA 4

Celem tego konkursu jest wsparcie naukowców, prowadzących badania w polskich podmiotach, w efektywnym uzyskiwaniu środków europejskich na realizację badań. Uwertura 4 skierowana jest do osób, które planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. Jest to szansa na zdobycie jeszcze większej dawki wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

Kandydat na staż powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u wnioskodawcy,
 • posiadanie co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy,
 • pełnienie roli kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów ogólnokrajowych/międzynarodowych/ laureat prestiżowych stypendiów,
 • nie jest laureatem konkursu ERC.

Wnioskodawca w ramach konkursu Uwertura 4 otrzyma środki finansowe na:

 • koszty pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • koszty podróży do miejsca stażu zagranicznego (w obie strony).

W konkursie można zaplanować staż trwający od 3 do 6 miesięcy. Staż może być dzielony pod warunkiem, że zakończy się nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowa o finansowanie stażu.

 

Wnioski o finansowanie w wymienionych konkursach należy wysłać do dnia 17 września 2019 r. w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków. Rozstrzygnięcie konkursów najpóźniej do marca 2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie.

Komentarze