Konkurs w ramach działania 1.2. na powstanie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, mający na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby, oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się w KRS lub CEIDG.

Maksymalny poziom dofinansowania to:

  • 55% mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • 45% średnie przedsiębiorstwa,
  • 35% duże przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania – 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 500 000,00 zł.

Wydatki kwalifikowane:

  • nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) –  w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%),
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
  • zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji know-how oraz innych praw własności intelektualnej duże przedsiębiorstwa -  wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem WNiP nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • dzierżawa/najem instalacji lub maszyn stanowiących infrastrukturę badawczo-rozwojową dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu;*
  • zakup usług szkoleniowych - do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Termin naboru wniosków do 02 marca 2018r. o godz. 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2018r.

Realizacja projektu musi się zakończyć do 31 grudnia 2021r.

Komentarze