Konkurs SONATINA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 4 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r. Okres ten może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w Uchwale.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 4 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Grażyna Przybylska, e-mail: Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 85.

Komentarze