GOSPOSTRATEG - konkurs na wykorzystanie rezultatów badań społeczno-ekonomicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG, którego budżet wynosi 150 mln zł.

Głównym założeniem programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu to:

  • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
  • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

  • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • pułapkę braku równowagi;
  • pułapkę demograficzną;
  • pułapkę słabości instytucji.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe, spełniające łącznie następujące warunki:

a) grupa od 3 do 5 jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą: co najmniej dwie jednostki naukowe oraz co najmniej jedna (inna niż naukowa) jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, konstytucyjny organ państwa, agencja wykonawcza ministerstwa, organ centralny i terenowy administracji państwowej, państwowa jednostka organizacyjna powołana uchwałą lub organizacja trzeciego sektora, niebędąca przedsiębiorstwem;

b) uzupełniająco do minimum wskazanego w lit. a), w skład konsorcjum mogą wchodzić podmioty wymienione tamże;

c) prowadzące działalność badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru ;

d) dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Nabór wniosków potrwa od 14 sierpnia do 30 października 2017 r.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 1 mln zł i nie wyższe niż 30 mln zł. Całkowity budżet konkursu wynosi 150 mln zł.

Szczegółowe informacje są dostępne w regulaminie konkursu i na stronie NCBR.