Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło trzeci konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski oraz inne podmioty posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Umożliwią one wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri, działających przy istniejących już organizacjach i specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki.

Centra Dioscuri, utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów Dioscuri. Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucją naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuriktórym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Fundusze pozyskane przez jednostkę w ramach trzeciego konkursu Dioscuri będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:

  • kosztów utrzymania jednostki w wysokości 300 000 euro rocznie;
  • wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokość;
  • 100 000 euro rocznie;
  • wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych;
  • kosztów działalności naukowej Centrum Dioscuri;
  • kosztów współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską;
  • w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.

Zgłoszenia są przyjmowane w formie elektronicznej do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie Dioscuri można znaleźć na stronie NCN.