Oceny i kalkulacja kosztów, rentowności, płynności finansowej