Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Grudzień 2016

27.12.2016

QuantERA 2017 konkurs w obszarze technologii kwantowych

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie QuantERA 2017 z obszaru technologii kwantowych, który zostanie ogłoszony w styczniu 2017 r. Tematyka konkursu to new technologies facilitated by specific quantum phenomena such as superposition states, the no cloning rule, or entanglement to achieve new or radically enhanced functionalities. Program koordynuje Narodowe Centrum Nauki.

Zakres tematyczny konkursu: Quantum communication; Quantum simulation; Quantum computation; Quantum information sciences; Quantum metrology sensing and imaging; Novel ideas and applications in quantum science and technologies. W programie mogą wziąć udział konsorcja składające się z przynajmniej 3 partnerów, z 3 różnych krajów uczestniczących w programie QuantERA 2017. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych. Wnioski pełne będą przyjmowane do 30 czerwca 2017 r. 16 lutego 2017 r. na Malcie odbędzie się dzień informacyjny dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem do konkursu QuantERA Co-funded Call 2017. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i programu wydarzenia zostaną wkrótce udostępnione. Szczegółowe...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.12.2016

ERA-NET Cofund MarTERA – program z zakresu technologii morskich

15 grudnia br. został uruchomiony nabór wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć technologii morskich.

Zakres tematyczny konkursu: PA1: Environmentally friendly maritime technologies. PA2: Development of novel materials and structures. PA3: Sensors, automation, monitoring and observations. PA4: Advanced manufacturing and production. PA5: Safety and security. W programie mogą wziąć udział konsorcja składające się z przynajmniej 2 partnerów, z 2 różnych krajów uczestniczących w programie. Propozycje projektów powinny obejmować przemysł . Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych. Wnioski pełne będą przyjmowane do 8 września 2017 r. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.12.2016

"Dyplom z WyoB+Raźni" - ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu "Dyplom z WyoB+Raźni"- mamy zwycięzców!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT pragnie poinformować, iż IX edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową "Dyplom z WyoB+Raźni" została rozstrzygnięta. Do konkursu można było zgłosić prace licencjackie/ inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie w kategoriach "Najlepsza Technologia" , "Najlepszy Produkt" oraz "Najlepszy Design" . W toku prac komisji oceniającej, uhonorowano następujących autorów: W kategorii "Najlepsza Technologia" Twórca: "Krzysztof Lisowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Tytuł: "IDENTYFIKACJA I RÓŻNICOWANIE ROTAWIRUSÓW W OPARCIU O ANALIZĘ IN SILICO WYBRANYCH FRAGMENTÓW ICH GENOMU ORAZ PRÓBA OPRACOWANIA NA TEJ PODSTAWIE WIARYGODNEGO TESTU DIAGNOSTYCZNEGO" Promotor: dr hab. inż. Paweł Nawrotek W kategorii "Najlepszy...» Czytaj dalej
Inkubator
15.12.2016

UWERTURA – nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki

Od 15 grudnia do 15 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach nowego konkursu Narodowego Centrum Nauki – UWERTURA.

UWERTURA to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) . Skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych ERC. Celem konkursu jest wsparcie polskich uczonych oraz zwiększenie ich udziału w gronie laureatów ERC. Staże w zespołach badawczych mają dać szansę zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Staż może być realizowany przez osoby, które: posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN, nie są laureatami konkursu ERC,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.12.2016

SUGI – konkurs dotyczący wyzwań związanych z urbanizacją

Narodowe Centrum Nauki informuje o otworzeniu naboru wniosków do międzynarodowego konkursu pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus organizowanego przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.

Konkurs jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu. Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia: Robust Knowledge, Indicators and Assessments, Multi-level Governance and Management, Managing Strategies and Solutions. Konkurs jest dwuetapowy. Nabór wniosków do pierwszego etapu trwa do 15 marca 2017 r. Termin składania wniosków do drugiego etapu będzie kończył się 20 września 2017 r. Wszystkich, którzy poszukują partnerów do realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.12.2016

23. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otworzeniu naboru wniosków w ramach 23 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Celem programu jest wsparcie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe. Nabór wniosków będzie trwał do 29 marca 2017 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 29 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 12 kwietnia 2017 r. Więcej informacji na stronie NCBR.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.12.2016

Zapraszamy do kolejnego wydania Przewodnika po wybranych funduszach B+R!

Jeśli są Państwo zainteresowani publikacją, w której znajduje się zestawienie możliwości finansowania pomysłu na projekt innej niż Horyzont 2020, zapraszamy do zapoznania się z najświeższą wersją Przewodnika po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe.

W przygotowanym Przewodniku po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe zebraliśmy w 34 programy międzynarodowe jak i krajowe z różnych obszarów tematycznych. Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje umożliwiające identyfikację programu, jak również warunki uczestnictwa. Poza aktualnymi naborami zamieściliśmy informację o planowanych terminach na rok 2017. W ostatnim czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kilka ciekawych konkursów, także jest do doskonały moment na obranie celów do realizacji w nadchodzącym roku. Do lektury zapraszamy zarówno naukowców jak i przedsiębiorców. Zapraszamy!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.12.2016

E-Rare-3 - konkurs dotyczący chorób rzadkich

5 grudnia br. został ogłoszony III międzynarodowy konkurs w ramach programu E-Rare-3. Finansowanie przeznaczone jest na projekty realizujące zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Zakres tematyczny konkursu: The research projects have to focus on the pre-clinical development of therapeutic approaches in suitable existing animal or cell models. Therapeutic approaches can include: Cell-based therapy (e.g. somatic cell therapy, cell-based regenerative medicine, tissue engineering, therapies based on combination of cells with scaffolds or substrates, etc.) Gene therapy (e.g. transfer of nucleic acids for therapeutic purposes including DNA, RNA, oligonucleotides, etc.) Pharmacological therapy (e.g. use of chemicals or biopharmaceuticals including repurposing approaches, high throughput screening of molecules, etc.) Konsorcja, które chcą przystąpić do konkursu powinny być międzynarodowe i składać się z 3 do 6 partnerów, z przynajmniej...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.12.2016

Otwarty nabór wniosków do konkursu RISE na wymianę osobową pracowników!

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków do konkursu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.

Program polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracujących w różnych krajach i sektorach. Ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z H2020) jest oparty na oddelegowaniu pracowników na okres od 1 do 12...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.12.2016

SOLAR-ERA.NET Cofund Joint Call – Konkurs z zakresu fotowoltaiki

Trwa nabór wniosków do międzynarodowego konkursu SOLAR –ERA-NET Cofund Joint Call. Tematem konkursu są systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej.

Zakres tematyczny konkursu: Innovative and low-cost PV manufacturing issues; Advanced PV products and applications; PV system integration; CSP cost reduction and system integration. Konsorcja, które chcą otrzymać finansowanie na realizację projektu B+R powinny składać się z minimum 2 parterów z 2 różnych krajów (mogących uczestniczyć w programie). Przynajmniej jeden z partnerów musi być z przemysłu . Nabór wniosków wstępnych potrwa do 20 lutego 2017 r. Wnioski pełne będą przyjmowane od 6 kwietnia do 14 czerwca 2017 r. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.12.2016

TRANSCAN-2 - otwarcie naboru wniosków w konkursie z zakresu onkologii

Od 2 grudnia br. można składać wnioski do III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2. Tematyka konkursu dotyczy zagadnień z obszaru onkologii.

Zakres tematyczny Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego: Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history, anthropometrics (e.g., body mass index, waist circumference), and lifestyle related determinants (e.g., diet, physical exercise, environmental exposure and medication). Validation of multiparametric methods, using the combination of promising biomarkers (genomic, proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early detection or progression of cancer. Improve clinical evidence of the...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.12.2016

I konkurs w ramach programu ERA-Net Cofund on Biotechnologies

Trwa nabór wniosków do konkursu w ramach międzynarodowego programu ERA CoBioTech, którego tematem jest Biotechnology for a sustainable bioeconomy.

Zgłoszone propozycje projektów badawczych muszą być multidyscyplinarne i zawierać co najmniej jeden z następujących tematów: Synthetic biology for the design and construction of new biological parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but not limited to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells. Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies. Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation...» Czytaj dalej
Programy Badawcze